شعر قشنگ

متن و شعر عاشقانه ,متن و شعر عاشقانه 94,متن و شعر عاشقانه 1394,متن 94,شعر عاشقانه ,متن و شعر ,شعر قشنگ
ﻧﻪ ﭘیﺸﺎﻧی ﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﺗﻮ ﺭﺳیﺪ …
ﻧﻪ ﻟیﺎﻗﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻦ …
ﭼیﺰی ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﻧیﺴﺘیﻢ ؛ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮐﻢ
ﺁﻭﺭﺩیﻢ !!!
❤❤❤ شعر عاشقانه  ❤❤❤
ﻧﻔﺴﻢ
ﺗﻮ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻟی ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ
ﮐﺎﺵ ﺩﺳﺘی ﻧﻘﺸﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣیﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﺪ
❤❤❤ شعر عاشقانه  ❤❤❤
ﺩﺭﺩ ، ﻣﺮﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩ
ﻣﻦ ، ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺗﻮ ، ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ
ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺑﺮﻭ ! ﺩﻟﻮﺍﭘﺲ ﻧﺒﺎﺵ
ﻣﻦ ﻭ ﺩﺭﺩ یﺎﺩﺕ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘیم

❤❤❤ شعر عاشقانه  ❤❤❤
ﻣﻦ ﺻﺒﻮﺭﻡ ﺍﻣﺎ …
ﺑی ﺩﻟیﻞ ﺍﺯ ﻗﻔﺲ ﮐﻬﻨﻪ ی ﺷﺐ ﻣیﺘﺮﺳﻢ
ﺑی ﺩﻟیﻞ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ی ﺗیﺮﮔی ﺗﻠﺦ ﻏﺮﻭﺏ ﻭ
ﭼﺮﺍﻏی ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺐ ﻣﺘﺮﻭﮎ ﺩﻟﻢ ﺩﻭﺭ ﮐﻨﺪ
ﻣیﺘﺮﺳﻢ
❤❤❤ شعر عاشقانه  ❤❤❤
ﻭﺩﺍﻉ ﺁﺧﺮﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻭﺩﺍﻋﻢ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﻣﻪ
ﺑﺒیﻦ ﻧﺰﺩیﮑﻪ ﻭیﺮﻭﻥ ﺷﻢ ﺭﻓیﻘﻢ ﻗﻠﺐ ﺗﻨﻬﺎﻣﻪ
یﻪ ﺩﺭیﺎ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﻡ ﺩﺍﺭﻡ ﺷﺒﻢ ﺳﺮ ﺭیﺰ ﺑﺎﺭﻭﻧﻪ
ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﮐﺴی ﺟﺰ ﻣﻦ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻧﻤی ﻣﻮﻧﻪ
❤❤❤ شعر عاشقانه  ❤❤❤
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺑﭽﮕی ﺑﺎیﺪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻣی ﺷﺪﻡ ٬
ﻫﺮﮐﺴی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣیﺮﺳﺪ ﺑﺎﺯیﮕﺮ ﺍﺳﺖ
❤❤❤ شعر عاشقانه  ❤❤❤
ﺑیﺎ ﺍی ﻣﻮﻧﺲ ﻗﻠﺐ ﭘﺮیﺸﺎﻥ
ﺭﺥ ﺯیﺒﺎی ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﭙﻮﺷﺎﻥ
ﺗﻮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺞ ﻗﻠﺒﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭی
ﭼﺮﺍ ﺍیﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻛﺮﺩی ﺗﻮ ﻭیﺮﺍﻥ ؟
❤❤❤ شعر عاشقانه  ❤❤❤
ﺫﻫﻦ ﺭﺍ ﺩﺭﮔیﺮ ﺑﺎ ﻋﺸﻘی ﺧیﺎﻟی ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ
ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﻭﺍﺿﺢ ﺩﻝ ﺭﺍ ﺳﻮﺍﻟی ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ
ﭼﻮﻥ ﺭﻣیﺪﻥ ﻫﺎی ﺁﻫﻮ ﻧﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎی ﺍﻭ
ﭼﺸﻢ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺍ ﺣﺎﻟی ﺑﻪ ﺣﺎﻟی ﮐﺮﺩ ﻭ
ﺭﻓﺖ
❤❤❤ شعر عاشقانه  ❤❤❤
ﺑﺮﺍیﻢ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘی ﺑﺎ ﺍیﻦ ﺑی ﻭﻓﺎیی
ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺍیﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺍیﻦ ﺗﻨﻬﺎیی
ﺣﺴﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﮐﻪ ﺭﻭﺯی ﺑیﺎیﺪ
ﮐﻪ ﺩﻫﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺍیﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﻫﺎیی
❤❤❤ شعر عاشقانه  ❤❤❤
ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻃﻠﻮﻉ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖﺍﺳﺖ
ﺑیﺪﺍﺭ ﺷﻮ ﺗﺎ ﺍیﻦ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮﺍی ﺫﻭﻗی ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮﺩ ﺟﺸﻦ ﺷﺎﺩی ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ
ﻭ ﺑﮕﻮیﺪ: ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ
قلبم فدای عزیزی که دنیایی از دلتنگی را به امید یه لحظه دیدنش به جان میخرم
آهنگ زنگ من روی موبایلت با بقیه فرق داش بقیه بود
تو به خاطر اینکه بفهمی منم و من به خاطر اینکه فکر کنم تویی…ت ولی آهنگ زنگت رو موبایلم مثل

 

 

منبعhttp://yegirls.persianblog.ir

 

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *