​​ اسمس کوتاه عشق

اسمس کوتاه عشق

213968133 350x188 اسمس کوتاه عشق

شبیه برگ پائیزی پس از تو قسمت بادم خداحافظ ولی هرگز نخواهی

رفت تو از یادم خداحافظ و این یعنی در اندوه تو می میرم دراین تنهایی

مطلق که می بندد به زنجیرم و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمیارد

و برف ناامیدی بر سرم یکریز می بارد چگونه بگذرم از عشق از دلبستگی هایم؟؟؟

چگونه میروی با این که میدانی چه تنهایم؟؟؟ خداحافظ تو ای همپای شب های

غزل خوانی خداحافظ به پایان آمد این دیدار پنهانی خداحافظ بدون تو گمان کردی

که می مانم خداحافظ بدون من یقین دارم که میمانی!!!

❤❤❤ شعر عاشقانه ❤❤❤
ﺩﻭﺳﺘی ﮔﻔﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺍیﺮﺍﮎ / ﺻﺒﺮ ﮐﺎﺭ ﺗﻮ
ﺧﻮﺏ ﺯﻭﺩ ﮐﻨﺪ
ﺁﺏ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻮی ﺑﺎﺯ ﺁﺭﺩ / ﮐﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ
ﺑﻮﺩ ﮐﻨﺪ
ﮔﻔﺘﻢ ﺁﺏ ﺁﺭی ﺑﻪ ﺟﻮی ﺑﺎﺯ ﺁیﺪ / ﻣﺎﻫی ﻣﺮﺩﻩ
ﺭﺍ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ ﮐﻨﺪ !


❤❤❤ شعر عاشقانه ❤❤❤
ﻋﺸﻖ ﭼﻮﻥ ﺍیﺪﻩ ﺑﺮﺩ ﻫﻮﺵ ﺩﻝ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺭﺍ ،
ﺩﺯﺩ ﻋﺎﻗﻞ ﻣی ﮐﺸﺪ ﺍﻭﻝ ﭼﺮﺍﻍ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ
ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﮐﺮﺩیﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻫیﭻ ﻧﺎﺑیﻨﺎ ﻧﮑﺮﺩ ، ﺩﺭ
ﻣیﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻢ ﮐﺮﺩیﻢ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﺭﺍ . . .
❤❤❤ شعر عاشقانه ❤❤❤
ﺯﻧﺪﮔی ﺭﺍ ﺑی ﻋﺸﻖ ﺳﭙﺮی ﮐﺮﺩﻥ ﻏﻢ ﺑﺰﺭﮔی
ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺎ ﺍیﻦ ﺗﻘﺮیﺒﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻏﻤی ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔی
ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﻨی
ﺑﺪﻭﻥ ﺍیﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺴی ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻫﺴﺘی
ﺑﮕﻮیی ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭی . .
❤❤❤ شعر عاشقانه ❤❤❤
ﺑﺪﺗﺮیﻦ ﺣﺴﺮﺗی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔی ﻣیﺨﻮﺭیﻢ
ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺧﻄﺎیی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺍیﻢ ،
ﻧیﺴﺖ …
ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺍیﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ…
ﭼﺮﺍ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺩﺭﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﮐﺴی ﮐﻪ
ﻟیﺎﻗﺘﺶ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍیﻢ …
❤❤❤ شعر عاشقانه ❤❤❤
ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ ، ﻧﻔرینت ﻧﻤیﮑﻨﻢ !
ﻫﻤیﻦ ﮐﻪ ﺩیﮕﺮ ﺟﺎیﺖ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻫﺎیﻢ ﺧﺎﻟیﺴﺖ ،
ﺑﺮﺍیﺖ ﮐﺎﻓیﺴﺖ !!!
اس ام اس عاشقانه
نیست،نیست، به جون خودم نیست، گیردادی میگم نیست،

خب چیکارکنم نیست، عجب آدمیه! میگم نیست، باور کن لنگت تو دنیا نیست.
❤❤❤ شعر عاشقانه ❤❤❤
مقدس ترین جاے دنیا اتاق تنھایے ھایم!وقتے…بانیت توخلوت میکنم!‏
❤❤❤ شعر عاشقانه ❤❤❤
کف بینى نکن! دستى که به سویت دراز شده… طالعش تویى

اگه بخوام اون چیزی ک توذهن دارم بهت بگم هزاران جلدکتاب میشه

پ فقط حرف دلم رومیگم دوستت دارم…
❤❤❤ شعر عاشقانه ❤❤❤
از دختره می پرسن شوهر چند حرف داره؟ میگه اگه پیدا بشه حرف نداره !!!
❤❤❤ شعر عاشقانه ❤❤❤
درانتهای نگاهت کلبه ای میسازم،تامبادابگویی ازدل برودهرآنکه ازدیده رود!
❤❤❤ شعر عاشقانه ❤❤❤
سیب دلم…
لک زده است
براىعطر دستانت!
گمم نکن!!
قول..!!
که گوشه ى حافظه ات..
آرام بنشینم!
بگذار بمانم!…
آرام گوشه حافظه ات فقط!
❤❤❤ شعر عاشقانه ❤❤❤
بی هیچ دلیلی “به یادت هستم” تا نقض کنم قانونی را که هنوز علت میطلبد…
اس ام اس عاشقانه زیبا
من عمر تباه کردم ، اما توبه / من نامه سیاه کردم ، اما توبه
در محضر دیدگانت ای صاحب عصر / صد بار گناه کردم ، اما توبه . . .

 

منبع http://yegirls.persianblog.ir


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>