​​ متن های عشقی

متن های عشقی

88881 متن های عشقی

 

دوباره بیچاره شدم یـارا..
من که عاشقم ولی همیشه تنها..
لابه لای صدهزاران صدهزار از گره ها..
که مانده برجا بر تن این سبزه ها..
شاید رقیبم از خدا خواسته تو را..!؟
باید که من پیدا کنم آن سبزه را..
تـا بازکنم آن گره را..!؟
…….
علی نرگس

—همگان رفتند به صحـرا..
به تفـرج برده دل را..
هنـوزم جای تـو خالی ست..
مـن نشستم تک و تنهـا..!!
………
علی نرگـس

—-

آتشی ست عشق تـو که افتاده بر جـانـم.!
سیبل خدنگ از مژه گانت شده چشمـانـم.!
گر بخواهی حال مـن، از اهل آبادی مپـرس..
همـنشین روز و شب های گـرگ بیـابـانـم.!!
…….
علـی نـرگــس


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>