​​ سخنان دانشمندان

سخنان دانشمندان

sms falsafi bisms.ir  350x350 سخنان دانشمندان

شب آنگاه زیباست که

نور را باور داشته باشیم

دوروستان


سخنان دانشمندان

تعلیم به نادان همان قدر بی ثمر است که

بخواهیم با صابون ذغال را سفید کنیم

کیتز

سخنان دانشمندان

نهال دوستی واقعی

آهسته رشد می کند

ژرژ واشنگتن

•سخنان دانشمندان

اگر تو را دشمنی باشد دلتنگ مشو که

هر که را دشمنی نباشد بی قدر و بها باشد

قابوسنامه

سخنان دانشمندان

کم دانستن و پر گفتن

مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است

ناپلئون


سخنان دانشمندان

ارزش مرد به ارزشی است که

برای وقت خود قائل می شود

آلبرت هوبارد

سخنان دانشمندان

.

حسن معاشرت است که همسایگی را شیرین می کند

کنفوسیوس


سخنان دانشمندان

خطر کردن ، تنها راه جستن از خطر است

وین دایر


سخنان دانشمندان

انسان جائزالخطاست

بخشاینده خداست

الکساندر پوپ

سخنان دانشمندان

کلمه “نه” در زبان یک زن

به معنی جواب منفی نیست

سر فیلیپ سیدنی

منبعhttp://www.bisms.ir


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>