​​ اس ام اس فلسفی 94 sms falsafi

اس ام اس فلسفی ۹۴ sms falsafi

sms philosophical series 12 350x350 اس ام اس فلسفی 94  sms falsafi

فرانسیس بیکن :

یک انسان خردمند فرصتها و شانس ها را می سازد

نه اینکه در انتظار آنها بنشیند

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

استون :

شجاعت داشته باش تا با حقیقت رو به رو شوی

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

ضرب المثل آلمانی :

برای آدم بهانه گیر همیشه بهانه وجود دارداس ام اس فلسفی

sms falsafi

تمام تعقلات و اندیشه های یک مرد

به یک محبت زن نمی ارزد

ولتر

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

در هیچ جا و هیچ موقع دشمن نمیتواند به محبت غلبه کند

سیدنی

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

آنهایی که غم کمتری دارند با خودنمایی بیشتری میگریند

تاسمیت

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

تبسم دشمن را دوست میکند

نیکولاجرج

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

در قلب خود بنویسید امروز بهترین روز سال است.

امرسون

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

یک خنده بهتر از هزار ناله است

کرویل

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

برای یک مرد هیچ شکنجه ای بالاتر از آن نیست که

قابل ترحم باشد

ناپلئون

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

شجاعت بزرگترین نشانه انسانیت است

وبستر

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

شکست باید انرژی خفته ما را بیدار کند

دومن دولان

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

بزرگترین مشکلات همیشه در جایی نهفته است که

هرگز انتظارش را نداریم

گوته

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

ایجاد یک نام بزرگ آسانتر است تا نگهداری آن

بوته فن

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

منبع http://www.bisms.ir


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>