اس ام اس عاشقانه دلتنگی

هنوز مثل سابق“مهربانم” اما دیگر کسی صدایم نمیکند“مهربانم” …!!!
 اس ام اس عاشقانه دلتنگی

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

به ” تـــــــــــــو ” کـــــه میرســـــم …!
مکـــث میکنـــــم …!
انگـــــار در ” زیباییـــ ــت ” چیـــــزی را ,
جـــــا گذاشتـــــه ام !
مثلــــــــــا…
در صـــ ــدایت … آرامـــــ ـــش
در چشـ ــــم هایـــــت … زندگـــــ ـــی

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

یک آدم را بهانه ی زندگی نکنید….که اگر نباشد
که اگر برود…..زندگی هم برود..

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

همه چیز دست به دست هم داد
تا من و او نتوانیم دست در دست هم بگذاریم!

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

زرد ترین اتفاق جهان

پائیز نیست ..

.نبودن توست

،اتفاقی که

لحظه به لحظه می افتد … !

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

ﻟﯿﻠﯽ !
ﺗﻮ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩِ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ
ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺁﻭﺍﺭﻩ ﯼ ﮐﻮﭼﻪ ﻭ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﮐﺮﺩﯼ
ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ
ﭘﺎﯼِ ﺗﻮ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﺎﯼِ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺍﯾﺴﺘﺪ
ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ
ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

حواسم را به تـــــــو,حوصله ام را به سیــــگار می سپارم,
دود می شــــوم…
آنقدر غلیظ که سرفه ات می گیرد,
حواسم هست که سرفه ات می گیرد,
حواست هست که دود می شوم؟

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

ﻣﯿﮕﻮﻳﻨﺪ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﻦ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ
ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ
ﻛﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

چقـــــــــــــدر دیـــــــــــر فهمیــــــــدم

کـــــــه مخـــــــــــاطب “خـــــــــــاص” مـــن

متعــــلق بــه “عـــــــــــام” بــــود . . .!

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

اشک ها قطـره نیستنـد !
بلکه کلمـاتى هستنـد که مى افتنـد ….
فقط بخاطـر اینکه :
پیـدا نـمیکنند کسى را
که معنــى این کلمـات را بــفهمـد … !!!

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

هـوای دو نـفـره داشتـن ،
نـه ابـر میخـواهـد . . نـه بـاران . . نـه بـرفــ . .
نـه یـک بـعـد از ظـهـر دلگـیــر پـائـیــزی . .
فـقـط کـافـیـسـت حـواسـمـان بـه هـم بـاشد . . .

همــــــین. . .

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

بعضیا تکلیفشون با خودشون هم مشخص نیست!!
میری سمتش ازت فرار میکنه،
ازش دور میشی ، دلش هواتو میکنه !!

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ “ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ” … .
ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻤﻬﺎ … .
ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺩﻫﻦ ﻟَﻖ … . ◕ ‿ ◕

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

همیشه بهم میگفت:

زندگیمی…؛

وقتی رفت بهش گفتم:

مگه من زندگیت نبودم؟

جواب داد:

آدم برای رسیدن به عشقش

بایداززندگیش بگذره.

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

بعضى وقتا . . .

این قطره هاى اشک که وزنى هم ندارند ،

بدجور سبکت میکنن . . .

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

چقدر سخته …

بعد از پشت سر گذاشتن کلی خاطره قشنگ

با بی اعتنایی و بی تفاوتی بهت بگه ..

هرجور راحتی …

کسی مجبورت نکرده بمونی !!

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

آ هـــــــــای پسر!!!

تو میدانـــی بـــا مـــــن چـــــه کــــردی …؟؟؟!

تــــــــو مــــــــرا کشتــــی …!

بـــــرای خـــــودم ناراحـــــت نیستـــــم …

بـــــرای دختـــــرت نگرانـــــم …!

نکنـــــد ” تقـــــاص آه مـــــرا ” او پـــــس بدهـــــد…

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

من حسود نیستم
اما الهی بمیره کسی که بخواد جای من دستاتو بگیره

.

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

ﻫﺮﺟﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ که ﻫﺴﺘﯽ ، ﺑﺎﺵ ….

ﻓﻘﻂ

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻗﻠﺐ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ،

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﭙﯿﺪﻥ ؛

ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺩﺍﺭه …

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

میلـیون مـیلیون تُـن صدا وجـــــود داره…!
ولــــــی فقـــــط و فقــــط ..
یـــــکی شه که وقتـــــی مــــی شنوی ..
دیــــــونه مـــی شــی …!!

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

ﺷﻌﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ
ﻣﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﯽ …
ﺑﻮﺳﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮ
ﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ …
ﮐﻼً ﻗﺼﺪ ﻭﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﺮﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﻧﮕﺎﺭ …

منبع amozande.i

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *