​​ دستور زبان عشق

دستور زبان عشق

index17 دستور زبان عشق

 

دستور زبان عشق
دست عشق از دامن دل دورباد!

می توان آیابه دل دستور داد؟!

می توان آیا به دریاحکم کرد؟!

که دلت رایادی ازساحل مباد

موج را آیاتوان فرمود:ایست!

بادرافرمود!بایدایستاد.

آنکه دستورزبان عشق را

بی گزاره درنهادمانهاد

خوب می دانست تیغ تیزرا

درکف مستی نمی بایست داد.

قیصرامین پور

منبع http://zeinabakbari3030.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>