​​ تعجبم ازمردی که ماشینش را چادرمی پوشاند اما همسر،دخترش…

تعجبم ازمردی که ماشینش را چادرمی پوشاند اما همسر،دخترش…

images تعجبم ازمردی که ماشینش را چادرمی پوشاند اما همسر،دخترش... images1 تعجبم ازمردی که ماشینش را چادرمی پوشاند اما همسر،دخترش...

 

سلام نازنینم اگرکمی بیندیشی درمی یابی که همه ی جهان حجاب داردکره زمین دارای پوشش است ومیوه های تروتازه دارای پوشش است وشمشیرنیزداخل غلافش حفظ می شودوقلم بدون پوشش ،جوهرش خشک می شود وفایده اش ازبین می رود وزیرپاانداخته می شودبرای اینکه پوشش آن ازبین رفته ،سیب هم اگرپوسته اش گرفته شودورها شود فاسدمی شود،موزاگرپوستش گرفته شودودرمجاورت

هوابماندسیاه می شود،می دانی چرابچه هاکتاب ودفترشان راجلدمی گیرند،زن شکوفه زیبایی است که درصدف حجاب مرواریدی باارزش می شوددرتعجبم ازمردی که ماشینش راازترس خط وخش افتادن چادرمی پوشانداماهمسر،دخترویاخواهرخودرابدون پوشش رهامی کند!!!!!!ونگران نگاه های هرزه ومسموم نیست!!!!

فرستنده: فارسی مدرس ومشاورخانواده


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>