​​ عاقبت صحبت کردن با زنان نامحرم

عاقبت صحبت کردن با زنان نامحرم

عاقبت صحبت کردن غیرضروری با زنان نامحرم

nf00356649 1 350x262 عاقبت صحبت کردن با زنان نامحرم

هرجا حدیثی، آیه ای، دعایی به دلت خورد، بایست؛
مبادا یک وقت بگذری و بروی، صبر کن؛


رزق معنوی خیلی مخفی تر از رزق مادی است؛
یک نفر از دری، دیواری می گوید و در حقیقت خداست؛
که با زبان دیگران با شما حرف می زند. ..
“حاج اسماعیل دولابی”

منبع http://www.afkarnews.ir


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>