​​ بودنت را دوست دارم

بودنت را دوست دارم

images2 بودنت را دوست دارم

بودنت را دوست دارم

آرامشی میخواهم

خلوتی میخواهم…

تو باشی و من

در کنار هم

تو سکوت کنی و من گوش کنم

و من آرام بگویم *دوستت دارم*و تو گوش کنی

و آرام بگویی: من بیشتر…

بودنت را دوست دارم

*******************

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﻦ

ﺧﺪﺍﯼ ﺳﮑﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ

ﺧﻔﻘﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ﺗﺎ

ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺩﻧﯿﺎ

ﺧﻂ ﺧﻄﯽ ﻧﺸﻮﺩ…

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﺳﻢ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﺶ ﻋﺠﯿﺐ ﺍﺳﺖ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮔﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﯼ

ﺑﺠﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﺖ ﺑﮕﺮﺩﻧﻦ

ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ …

****************

داشتم جدول حل می کردم

نوشته بود

سه حرفی

علاقه ی شدید

یادم امد

نوشتم ع ش ق

یاد دلم کردم گفتم دلم تنهاست

ناگهان بغضم یادش امد که تنهاست

اشکهایم بی محابا فرو ریخت

بعد دلم لرزید از ترنم مهربانیش

خدا را می گویم

بعد او در قلبم رو باز کرد

و

خدا امد

الان خدا با دلم هست تا تنها نباشد

طراوتی از دلم …

 

——————————————–

چه فرقی می کند مهر باشد
یا آبان و یا آذر ماه…!؟
وقتی تو باشی و پاییز باشد
باران، برگها و ابر باشند
زندگی رنگ دیگری دارد؛
من وپاییز هر دو عاشق توهستیم!
نگاه تو در شعرم پیداست،
فقط صدایم کن…

منبع http://paliz-r.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>