​​ مطلب غمگین

مطلب غمگین

یلسیل 350x272 مطلب غمگین

مطلب غمگین

خوبم …!

باور کنید …؛

اشک ها را ریخته ام …

غصه ها را خورده ام …؛

نبودن ها را شمرده ام …؛

این روزها که می گذرد …

خالی ام …؛

خالی ام از خشم، دلتنگی، نفرت …؛

و حتی از عشق …!

خالی ام از احساس …

منبعhttp://emo-sara-alone.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>