دیدن ازدواج در خواب, تعبیر خواب ازواج

لوک اویتنهاو می گوید :

ازدواج -عروسی : رسیدن به هدف
ازدواج کردن : سود ، خوشبختی ، در برخی موارد میتواند به معنای اختلافات نیز باشد
دیدن شوهر : امیدهای واهی
دیدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

محمدبن سیرین گوید:
اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر اور سد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

جابر مغربی گوید:
اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

اول: بزرگی و مقام،
دوم: زیادتی مال،
سوم: سرحالی وآسایش،
چهارم: خرمی و شادی.

آنلی بیتون میگوید:

۱ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می کند ، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواح مردی با لباس سیاه از مقابلش می گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می کند نشانه آن است که سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می سازد .
۲ـ دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کرده اند ، علامت آن است که از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد . اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن کرده باشند ، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست .
۳ـ اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می بندید ، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید .
۴ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده اید ، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد . و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌خود لذت زیادی خواهید برد .
۵ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می دهد ، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد . یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید .
۶ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی کند ، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد ، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد .

لیلا برایت میگوید:
اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‏ى خوشبختى در زندگى مى‏باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‏ى رفاه مالى است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب اردواج : ایام خوش در پیش است .
در یک ازدواج شرکت می کنید: منفعتهای بزرگ مالی
ازدواج یکی از اعضاء فامیل : خصومت در خانواده
یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود
ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ
ازدواج یک برادر : پول
ازدواج یک دختر باکره : احترام
ازدواج پسرتان : پول به دستتان میرسد.
ازدواج دخترتان : ثروت
در ازدواج یک بیوه شرکت می کنید: پول زیادی بدست میاورید.

شما ممکن است این را هم بپسندید

۲۲۷ پاسخ‌ها

 1. علی گفت:

  سلام ،من امروز خواب دیدم که ازدواج کردم و بعد از مدتی با خواهر زنم نیز ازدواج کردم ؛ تعبیر این خواب چیه ؟

 2. mehdi گفت:

  باسلام
  بنده خواب دیدم داماد شدم و میخوام عروسی بگیریم برادرم لباس دامادی من را تهیه کرد و پوشیدم، به برادرم گفتم نزار که من برقصم چون رقصم خوب نیست.و در خواب خیلی خوشحال و کمی استرس هم داشتم. البته دقیقا نمیدونم با کی،ازدواج کرده ام.
  لطفا لطفا تعبیر فرمایید

 3. Marzieh گفت:

  سلآم.من خوآب دیدم عروس شدم و لبآس عروس تنم هست امآ عصر شده و فرآموش کردم برم آرایشگآه..
  بعد با همون لبآس عروس تنم با برادرم داشتم توپ بازی میکردم..
  امآ بعدش یهو انگآر یآدم اومد که چرآ آرایش نکردم.موهامو درست نکردم و ..
  دآشتم به شدت حرص میخوردم تو خوآب و غُر میزدم که چرآ نرفتم آرایشگآه..الانم دیر شده..

 4. عاطفه گفت:

  با سلام
  خواب دیدم آخر هفته مراسم ازدواجمه ولی هنوز هیچ کاری انجام ندادم حتی خرید حلقه هم نرفتم و دارم سریع مقدمات عقدکنانم را انجام میدم و حسابی سردرگمم در ضمن اصلا نمیدونم با چه کسی دارم ازدواج میکنم
  میخوام ببینم تعبیرش چیه

 5. sonia گفت:

  باسلام:اگر کسی در خواب ببیند، فرد دیگری عروسی کرده،تعبیرش چیست؟

 6. hediy گفت:

  باسلام و خسته نباششید
  خواب دیدم که ازدواج کردم . داماد رو میشناختم اما فقط ۱بار دیدمش . می دونستم کیه ولی خب همینطور که میگم یک بار دیدمش .
  بعد اصلا هم راضی نبودم از این ازدواج ..
  الانم هم حالم خیلی بده تو شوکم .دستام هنوز داره میلرزه تو رو خدا کمکم کنید ..
  لطفا پاسخ رو سریع تر برام میل کنید

 7. سمیه گفت:

  خواب دیدم یه دختر عقدمو خوند ومن برگشتم ببینم طرفم کیه دیدم حضور نداره و از طرفی دیگر یه چن نفری برای خواندن خطبه عقد با لباسای پرزرق و برق اومده بودن و من تمام حواسم به اونا رفت که چه باکلاسن…

 8. نسم گفت:

  سلام من دیشب خواب دیدم با اون پسری که دوستش دارم ازدواج کردم ولی دارم طلاق میگیرم تعبیرش چیه

 9. Haniye گفت:

  سلام
  یکی از دوستانم خواب دیده ک من عروس شدم و دارم با خوشحالی برای دوستم دست تکان میدهم و میروم..
  ممنون میشم بهم بگید تعبیرش چی میشه؟؟!!

 10. شقایق گفت:

  من خواب دیدم عروس شدم خیلی هم خوصگل و شیک بودم با کسی ک عاشقشم ازدواج میکزدم و خیلی هم خوشحال بودم داماد تو خواب بوسم کرد گفتم ارایشم مسره بعد خودم تو اینه دیدم موهام نگاه میکردم

 11. یلدا گفت:

  سلام.من دوشب پیش خواب دیدم با یه پسر ازدواج کردم.خودم راضی نبودم کلی تو خواب گریه کردم تعبیرش چیه؟

 12. بهار گفت:

  سلام من چند سال پیش خواب دیدم که دو تا از تار موهامو به هم گره زدن و بهم گفتن که تو رو به عقد فلان شخص در اوردیم یعنی کسی که میشناختمش و دوسش دارم تعبیرش چی میتونه باشه

 13. فهیمه گفت:

  سلام
  چن شب پیش خواب دیدم که لباسی که تو عروسیم پوشیده بودمو از تو لباسم پیداش کردم و دوباره پوشیدم و همش خودمو نگا میکردم تو اینه در حالی که من طلاق گرفتم و اصلا لباس عروس نخریدم و فقط کرایه کرده بودم روز عروسیم
  و البته لباسی که تو خواب دیدم کهنه و چوک شده بود درحای که لباس روز عروسیم خیلی خیلی قشنگ بود و میگفتم ببین لباسه چه خراب شده
  و تو خواب هم میدونستم طلاق گرفتم و همش به خودم میگفتم چرا پول الکی خرج کردیمو لباس عروسی خریدیم کاش کرایه کرده بودم ببین خراب شده
  و لباسو که تنم کرده بودم یه خانم اشنایافامیل که تو خواب میشناختمش اما بیدار شدم یادم نبود کی بود امد خونمون و دید لباس عروسیمو پوشیدم منم خیلی خجالت کشیدمو پیش خودم گفتم الان چی فکر میکنه که من لباس عروسی رو پوشیدم که طلاق گرفتم
  تعبیر این خواب چی میشه؟

 14. لیلا گفت:

  سلام ۵سال بایه پسری قزارمون ازدواج بوده است.و برای ادامه تحصیل رفته خارج از کشور و قرار بود تابستان بیاد برا ازدواج ولی چن روز پیش حرفمون شد و‌من از ناراحتی باهاش سرسنگین شدم و کم و بیش ج پیاماشو میدادم خلاصه اینکه ارتباطمون تموم شده ..
  زن داداش دوستم تو خواب دیده که دوست پسرم ازدواج کرده و من ناراحتم درواقع از قضیه بحث ما اطلاعی نداشته ..تعبیر این خواب چیه.

 15. مصیبی گفت:

  سلام من خواب دیدم تو ارایشگاهم وفردا عروسیمه دامادم ندیدم ونمیدونسنم کیه…
  ی خوابی هم دیدم ک مادذ خواستگار قبلیم ک مراسمو بهم زد زنگ زد خونمون وگفت چند روز دیگه اماده باشین.بریم عقد کنید
  تعبیر؟؟

 16. سلام گفت:

  سلام من خواب دیدم با دختری که دوست دارم ازدواج می کنم هنگام اذان صبح بود و یه دفعه از خواب بیدار شدم تعبیرشو لطفا برام ایمیل کنین.
  (تازه با اون دختر فامیل هستم)

 17. حانیه گفت:

  سلام من چند شب پیش خواب دیدم که با دوستم ازدواج کردم و هردومون خوشحال بودیم.تعبیرش چیه؟

 18. نغمه گفت:

  سلام . من دیشب خواب دیدم شوهرم با یک زن جوانتر از خودم ازدواج کرده و تو یه خونه ای که نمیشناختم بودیم و همه ی فامیلای خودم و بچه هام هم بودن و صبح بود و از خواب پا شده بودیم اما شوهرم و همسرش تو اتاق بودن و در هم بسته بود و خانوادم منو بخاطر این اتفاق سرزنش میکردن . پسرم در رو باز کرد و اونا دعواشون شده بود وهمسرم اومد پیشم و مثل همیشه باهام مهربون بود . اگه ممکنه تعبیرشو برام ایمیل کنید ممنونم

 19. نفیسه گفت:

  سلام.من شب ۲۳ ربیع الاول ساعت ۳۰/۳ با مداد خواب دیدم که عروس شدم ولباس عروس پوشیدم.ولی قبل از اینکه با داماد همراه شم وضو گرفتم وبه ناخنام لاک زدم.ویه مسیری رو با داماد همراه شدم ولی قیافش یادم نیست.خانواده من داشتن مارو همراهی می کردن.موسیقی هم نبود.بعد دیدم که مراسم تموم شده ویک ان خودم ومادرم وخواهرم رو تو حرم امام رضا دیدم وداماد رو که از طریق ارتباط تصویری تلفن دیدم که به عنوان مدافع حرم در حرم حضرت زینب بود ومن بهش گفتم که تازه داماد زیارت قبول واز خواب بیدار شدم.لطفا تعبیر خوابم رو به ایمیلم ارسال کنید.

 20. مریم گفت:

  با سلام
  من خواب دیدم حدود ساعت ۵صبح بعد از نماز شب که خوندم دیدم روی ایوان خونه مون هستم و می بینم که دزدی داره به زور از بالای در خونه مون در رو باز میکنه و میخواد بیاد داخل ، در ضمن اون دزده یک پیر زن بود و من ترسیده بودم
  می خواستم بدونم تعبیرش چیه و آیا تعبیر میشه
  لطفا جواب رو برام ایمیل کنید

 21. یاسمن گفت:

  ساعت ۴-۵صبح خواب دیدم لباس عروسی پوشیدم و از ماشین عروس پیاده شدم، خیلی خوشحال بودم ولی ناگهان متوجه شدم کفش نپوشیده ام و لباسم هم ایراد داشت. خیلی مشتاق بودم به جشن وارد بشوم و میدیدم که دست خانواده شوهرم هم هدایای بسیار نفیسی هست ولی بدلیل کامل نبودن لباسم بیرون در منتظر بودم و کسی هم برای آوردن کفشم اقدام نمی کرد و من شروع کردم به گریه و خوشالیم به ناراحتی زیاد تبدیل شد. و در آخر دیدم من که در ابتدا خیلی زیبا بودم و از ماشین عروس پیاده شدم بخاطر گریه یا هر چیزی موهای ژولیده و چهره بدی پیدا کرده ام.
  ممنون می شوم تعبیر خواابم را برایم ارسال کنید چون بسیار فکر مرا مشغول کرده است.

 22. مونا گفت:

  سلام . دوستم خواب دیده که من تو مراسم عقدش کنارش هستم . تعبیر این خواب چیه ؟

 23. نگار گفت:

  سلام ، نزدیکای ساعت نه شب برادرم که سنش کمه و کودکه خواب دیده بود که من عروس زیبایی شدم با موهای سیاه و برادرم بغلم کرده. پدرم هم اومده بود دنبالم که ببرتم. در ضمن تابحال ازدواج نکردم. تعبیر خواب برادرم چیه؟ایمیل لطفا

 24. سمیرا گفت:

  با سلام من دیشب خواب دیدم با پسر عمم دارم ازدواج میکنم ولی با مخالفت شدید عمم در حالی که پسر عمم چند ساله که فوت کرده ولی خیی اسرار داشت با من ازدواج کنه گفت من دوست دارم همسرم نماز وقران بخونه .حالا نمیدونم چه تعبیری داره؟

 25. مینا گفت:

  سلام خواب دیدم نامزد کردم بعدش اومد در خونه بوسم کرد رفت تعبیرش چیه؟؟؟؟

 26. مهدیه گفت:

  سلام.مجردم..من خواب دیدم عروسیمه و لباس عروس به تن دارم و با داماد در حال رقصیدنم که البته نمیشناسمش..تعبیرش چیه؟؟؟

 27. ملیکا گفت:

  سلام من خواب دیدم که قراره با کسی که بهش علاقه دارم ازدواج کنم و خیلی هم خوشحال بودم

 28. مهراوه گفت:

  سلام من دیشب خواب دیدم ک توی عروسی یکی از فامیل هامون شرکت کرده بودم اما نمیدونستم ک زنش کیه درحالی ک این شخص درواقعیت زن داره.اما توی خوابم مادر فردمورد علاقه ام (ک باهم فامیل هستیم)توی عروسی بود و همین طور ک داشتم برای عروسی توی خواب اماده میشدم اومد و یک تور عروسی روی سرمن انداخت و گفت خودم تورعروسیت رو توی عروسی از جلوی صورتت کنار میزنم بعد من گفتم اخه مگه شما چکاره ی منید؟مامانم اینکارو میکنه بعد گفت شاید من تو رو برای پسرم بگیرم.بعد توی خوابم دیدم ک همون فرد موردعلاقه م (ک پسره)لباس عروس تنش هست.تعبیرش چیه؟؟؟

 29. فرزانه گفت:

  سلام.من خواب دیدم عروسی کردم لباس عروس داشتم کسی ک دوسش داشتم کنارم نشسته بود بعد هی بایکی ازفامیل عوض میشد برمیگشتم اونور میدیدم یکی دیگ جای دوماد نشسته..معنیش؟

 30. marziew گفت:

  سلام من خودم خواب دیدم بایکیازاقواممون ازدواج کردم خوشحالم بودم میخواستم بپرسم وبدونم که تعبیرش چی میشه؟؟؟؟

 31. marziew گفت:

  من خودم خواب دیدم که بایکی ازاقواممون ازدواج کردم خوشحالم بودم تعبیرش چی میشه

 32. raha گفت:

  لام من خواب دیدم با ى پسر ک نمیشناسمش ازدواج کردم. و لباس عررسی پوشیدم و خودم و خوانوادم خوشحالیم
  تعبیرش چیه؟؟زودتر لطفا..

 33. نگار گفت:

  سلام.من خواب دیدم که پسر خاله ام مبخواد با یه دختر که از لحاظ اخلاقی خیلی خوب هست ازدواج کنه …خاله ام داشت میگفت دختره خوشکل نیس….چه فایده….یعنی تعبیرش چیه…

 34. فرهنگیز گفت:

  سلام من خواب دیدم که عروسی میکنم و در عروسیم بسیار طلا میپوشاننم اما هیچ خوش نیستم چون با شخص عروسی میکنم هیچ دوستش ندارم و به دگه رسم عروسی میکنم
  لطف نماید تعبیرش را به ایمیل خودم بفرستید

 35. بارانا گفت:

  سلام من دیشب خواب دبدم ک عروسی خودم بود باکسی ک دوسش دارم و درخواب بالباس عروس میرقصیدم توروخدابگید تعبیرش چیه خیلی نگرانم

 36. fateme گفت:

  سلام من مجردم خواب دیدم که شب حنابندونمه دارم با داماد میرقصم اما چهره دامادو یادم نمیاد اخر مجلس هم من به یکی از اقوام نزدیکمون میگم که ازت نمیگذرم مثل اینکه این خانم که از اقوام نزدیکمونه میخواسته مجلسمونو بهم بزنه تعبیرش چیه؟

 37. Libra گفت:

  سلام. من خواب دیدم مراسم عقد خودمه اما عروسی در کار نیست. من دومادم اما کلا هیچ عروسی وجود نداره . عقد دو روز طول کشید و هیچ عروسی نبود. و تو این دو روز چند نفر از اقوام هم قهر کردن و رفتن. بی دلیل . ممنون میشم اگه تعبیرش رو پیدا کردید لطف کنید و برام ایمیل کنیئ.ممنون

 38. پریسا گفت:

  من مجردم دوستم خواب دیده من عروس شدم و عروسیم تو یه باغ بوده و لباسم خوشگل بوده و دامادم کچل بوده این تعبیرش چی میشه ممنون میشم ج بدید

 39. هایده ارشاد گفت:

  سلام من مجرد هستم خواب دیدم که شب بله برون من است اصلا آمادگی ندارم دوماد و هم ندیدم خیلی استرس دارم لباسم آماده نیست از داخل چمدان به پیراهن قشنک که مال خودم بوده ولی یادم نبوده همچی پیرهنی دارم خوشحل میشم و داماد هم یه آقای معروفیه که عکسشو تو مجله میبینم ولی کلا استرس دارم

 40. رعنا گفت:

  سلام من ۱۷ ساله و تک فرزند هستم و خواب دیدم ک در یک روستا زندگی میکنم و مقدمات ازدواج من رو چیدن و من اصلا اون مرد رونمیشناسم و جالب اینه ک من درخواب با مادربزرگم زندگی میکنم و نگران تنهایی او هستم و یادم میاد ک یک برادر کوچک دارم .و میدونم ازدواج کردم اما از کل ازدواج هیچ تصویری در ذهنم نیست فقط میدونم ک وارد خانه همسرم شدم از همسرم هیچ تصویری ندارم اما میدونم ک یک لبخند مهربان رو صورتش هست ک این رو همش در ذهنم زمزمه میکردم .این خواب منو خیلی گیج کرده و خیلی دوس دارم ک خیلی زود از تعبیرش مطلع بشم و جالب اینجاست ک حتی تو خواب و بیداری ک دارم بیدار میشم همسرم بام حرف میزنه و من رو بیدار میکنه

 41. R * H گفت:

  من دیشب خواب دیدم با پسری ازدواج کردم تعبیرش چیه؟؟

 42. مریم گفت:

  سلام.من خواب دیدم لباس عروس پوشیدم ودر جشن عروسیم هستم ولی داماد رو ندیدم ونمیدونم کی بود تو مراسم النگوهایی که دستم بود یکی مدعی شد که مال اون هس تعبیرش چی میشه راهنمایی کنید

 43. الهه گفت:

  سلام دیشب خواب دیدم با پسری ک خیلی دوسش دارم دارم ازدواج میکنم .مراسم عروسی من خیلی باشکوه برگزار میشه توی یک قصر بزرگ وپر از میهماهنهایی ک خیلیها خارجی هستن از کشورهای مختلف داماد لباس خاصی تنش هست مثل لباس شاهزاده های انگلیسی .درضمن من هم یک لباس عروس خیلی زیبا وبی نظیر پوشیدم ولی زیاد سر حال وخوشحال نیستم .درپایان عروسی رفتیم با فیلمبردار بابت تسویه صحبت کنیم عکسها وفیلم مراسم رو گرفته بود وجالب بود ک ۴ ملیون میخواست ومن مخالف پرداخت این پول بودم

 44. طاهری گفت:

  با سلام متعهلم.خواب دیدم دارم ازدواج میکنم اطرافیان وطرف مقابل را ندیدم ونمیشناسم داشتیم خونه اجاره میکردیم و…آخر ازدواج گفتم من ونمیتونم ازدواج کنم.تعبیرش چی میشه ممنون.

 45. Ali گفت:

  سلام، من پدر و مادرم ۸ سال هست که فوت کردن. دیشب خواب دیدم که مادرم عروس شده. تعبیرش چی میشه

 46. با عرض سلام و خسته نباشید من دیشب خواب دیدم که با دختری که میشناسمش میخواهم ازدواج تنم و هر چه می خواستیم راجب هم حرف بزنیم نمیشد خانواده هایمان هم خبر داشتن در خواب قبل از این که ازدواج کنیم تعبیر خوابم را نتوانستم پیدا کنم ازتون خواهش میکنم تعبیر خواب من را به ایمیلم ارسال کنید توروخدا کمک کنید در هر جا یه تعبیر برای خواب من نوشته خیلی حالم خراب کمک کنید

 47. chro گفت:

  با سلام و تشکر
  من خودم مجردم,دیشب (در واقع صبح بعد از سحر) خواب دیدم داداش کوچیکه م که ۲۲ سالشه و مجرد, خبر ازدواج دومشو با اس ام اس برام فرست!! بعد من بینهایت ناراحت شدم که چطور ممکنه ازدواج دوم تو خانواده ما. خاستم به مامانم بگم که بعد فهمیدم مامانم از قبل میدونسته و حامیشه. انگار غیر من همه خوشحال بودن.به نظرم خانم اولش دختر یکی از همسایه هاست که در واقعیت وجود ندارد. خانم دومم تهرانی و یک سال از خودش بزرگتر. میگفت چون میخام برم خارج با این دومی ازدواج کردم که موقعیتش خوبه. در واقعیت من قصد دارم برم خارج.
  ممنون میشم تعبیرشو ایمیل کنید.

 48. ماها گفت:

  خواب دیدم دارم میخوام عروس بشم داماد رو هم تو خواب ندیدم ولی میدونستم کیه لباس عروسم تنم خودم ندیدم بعد که میخواستم آماده شم برای رفتن به عروسی به مادرم که فوت کرده با ناراحتی و گریه گفتم تو واسه داداشم همه کار کردی حالا یه آرایشگاه واسه عروسیم منو نبردی مامانم ناراحت شد .
  بعد انگار فهمیدم تو عروسی مادر و پدر شوهرم نیستن و تو یه عروسی مفصل دیگه ای که گرفتیم قراره حضور داشته باشن .
  میشه تعبیرش رو برام تو ایمیل بفرستین ممنون

 49. رز صورتی گفت:

  سلام :
  من خواب دیدم که عروسیمه و در حال انجام کار های قبل عروسی هستم و داماد هم من ندیده بودم فقط مار پدرم میدونستن کیه! منم چند تا از دوستام جا انداخته بودم که مادرم میگفت نمیخواد کارت دعوت ببری حالا که دیر شده ولی من با لجبازی اخرش داشتم میبردم براشون..
  ولی قبل رفتنم از خونه بیرون داشتم گره میکردم که چرا بدون نشر خودم باید با کسی که نمیشناسم ازدواج کنم…یا کسی که حتی ندیدمش…
  ل اتفاقی دنبال تعبیر خوابم میگشتم که با سایتتون روبرو شدم..لطفا اگه میشه تعبیرش رو برام ایمیل کنید ..مشکرم

 50. ﻓﺎﻃﻤﻪ گفت:

  ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮﺍﻡ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ
  ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ

 51. ﻓﺎﻃﻤﻪ گفت:

  ﺳﻼﻡ .ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ~ﺩﺭﻡ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻥ ﮎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻦ ﮎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻥ.ﺗﻌﺒﯿﺮﺵ ﭼﯿﻪ ؟ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﯼ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﮎ ﻣﻮﺭﺩﻩ ﺧﻮﺑﯿﻪ .

 52. مهتاب گفت:

  سلام من دختری دانشجو هستم
  یکی از دوستام خواب دیده ک در مراسم عقد من هستش و نامزدم یکی از پسرهایی هس ک تو دانشگاه همکلاسی هسیم
  تعبیرش چیست؟

 53. نازی گفت:

  سلام من دیشب خواب دیدم که عروسی خودم هست…لباس سفید برتن داشتم و برام شادی میکردن داماد رو هم دیدم لباس مشکی دامادی بر تن داشت تعبیر چیست؟

 54. حمیدرضا گفت:

  ن بابا.شماهاازبس به شوهرفک میکنین هرشب کابوس میبینید.ولی انشالا خوبه تعبیرشون.فعلاسماق بمکید

 55. عسل گفت:

  من دیشب خواب دیدم نامزد کردم بابسر بولدار راستی شما چرا جواب نمی دین؟

 56. کیمیا گفت:

  کی جواب میدهید؟

 57. کیمیا گفت:

  سلام من امروز خواب دیدم دار ازدواج می کنم لباس عروسی قشنگ پوشیدم وبا داماد درماشین هستم درخانه هم ۲لباس عروس دیگر هم دارم اما خودم راضی به این ازدواج نیستم وفکرم درخواب پیش کس دیگری است وخانواده ام در خواب می گویند با ابن پسر ازدواج کن تاریخ ان هم دوشنبه همین هفته است؟۲۵ خرداد ازشما خواعش میکنم جواب بدهید ممکنه بترسم لطفا لطفا جواب بدهید

 58. سحر گفت:

  سلام. یکی از اقوام نزدیک برای من خواب دیده که صورتم را اصلاح کرده ام و قرار است ازدواج کنم و خیلی خوشگل شده بودم من مجردم و به یک نفر علاقه دارم تعبیر چیه؟

 59. ناهید گفت:

  سلام من و شوهرم قراره ازهم جدا بشیم،من دیشب خواب دیدم عروسیم بود با یه پسری که نمیشناختمش،خوابم عجیب بود عروس خودم بودم ولی قیافم قیافه ی من نبود،فامیلا هم همه رقصیدن،میشه تعبیرشو بگید لطفا؟؟

 60. toki گفت:

  خاب دیدم پسرمورد علاقه ام بایکنفر دیگه ازدواج کرده و از دیدن من شوکه شده و من در مراسم عقدش شرکت کردم…تعبیرش چیه؟بام میل کنید لطفا

 61. مریم گفت:

  سلام من چند روز است خواب میبینم که یک هفته بعد از عروسی ام باید دوباره عروسی کنم و اصلا وسایل عروسی مهیا نیست و بسیار در مشقت و سختی برای تهیه انها میکشم اما حل نمیشود در صورتی که شوهرم همان است و افراد خانواده هم همان ها هستند نه خوشحال بودیم ن ناراحت ولی من بسیار عداب دیدم در این امر
  تعبیر این خواب چیست
  در ضمن اینکه عروسی من در تاریخ ۹۴٫۲٫۳۰ بوده و بهد از دو هفته این خواب ها را میبینم

 62. مریم گفت:

  سلام من خواب دیدم عروسی خودم و تقریبا ۱۰۰نفر دیگس توی یه باغ همه باهم. یکی از خواستگارای قبلیمم شوهرمه خیلی ام خوشحال بودیم. همه هم اراسته و قشنگ بودند. من هنوز ازدواج نکردم. تعبیرش چیه؟

 63. aram گفت:

  سلام من خواب دیدم که برای ازدواج دارم اماده میشوم و برای حلقه پیدا کردن با مادر رفته بودیم طلا فروشی اما پسند نشده بود داماد هم نبود با اینکه میدونستم داماد کیه و خیلی خوشحال بودم و بعد آن برای لباس عروس رفته بودیم که خاله من یک لباس ساتن کوتاه مشکی و سفید به من داد برای پرو وخودش و مادرم هم برای پرو لباس مشکی داشتند که من گفتم مجلس ختم نیست و عروسیه و من یک لباس بلند میخواهم ولی انجا لباسی که من میخواستم نداشت و به فروشنده گفتیم که یک لباس پف دار سفید میخواهیم و کمی همان جا رقصیدیم چون که ببینند لباس اگه پفی باشه زیر پا گیر میکنه یا نه
  تگه میشه تعبیر این رو ایمیل کنید ممنون

 64. زهرا گفت:

  من شب خواب دیدم مراسم عروسی خودمه و دامادم دیدم و خیلی خوشحال بودم و داماد ۱۷-۱۸ سالش بود و من ۱۴ سالمه

 65. محدثه گفت:

  م من خواب دیدم ازدواج کردم ولی میلی به این ازدواج ندارم
  دامادم دیدم ولی چهرشو یادم نمیاد
  توی این خواب چند نفر از افراد مشهور بودند
  من این خوابو ۴ بار دیدم
  خیلی کلافه شدم
  لطفا جوابگو بدین

 66. صفر گفت:

  سلام خواب دیدم یکی از دوستانم خواهر یکی دیگر از دوستانم گرفته بود در زمان مراسم خانواده دختر فهمیئن که داماد(دوستم) زن دارد از این موضوع خانواده عروس خیلی ناراحت وهمه طایفه عروس در کمین دادماد بودند که طلافی ای خیانت از سرش در بیارند وبعد بیدار شدم زمان خواب هم صبح (ساعت ۷:۰۰)بود تعبیر چیه

 67. شقایق گفت:

  سلام من دیشب خواب دیدم فردا عروسیمه خیلی خوشحال بودم داماد هم فامیلمونه .خواهش میکنم تعبیرشو برام بفرستین.با تشکرن

 68. yasi گفت:

  دیشب خواب دیدم عمم ک متاهل با شوهر خودش ازدواج کرده و لباس عروس تنشه وقتی میرن خونشون همه ی خوانواده شوهش هستن اما لباس سیاه پوشیده بون وقتی رو سر عمم پول ریختن ی ۵تومنی رو باد اورد جلوی پام منم برداشتم میشه لطفا تعبیر شو واسم میل کنید

 69. مریم گفت:

  سلام مادرم خواب دید ک.جشن عقد کنانم هست (با پسری ک.دوست داریم همو و.خانواده ها هم همو میشناسن)و.برام حلقه خیلی مجلل میارن و پدر شوهرم پلاک میده ،میخواستم بدونم تعبیرش چیه و این طلاها نشونه چیه؟؟؟
  ممنون میشم

 70. بیتا گفت:

  من چند بار توی خواب عروسی خودم و با مردایی ک نمیشناختم دیدم اما این بار ازدواجم و با یکی از فامیلامون دیدم در حالیکه متاهل هستم و خیلی حالم بده از وقتی این خواب و دیدم

 71. کوثر گفت:

  من خواب عروسی خودمو چهار بار دیدم اولین بار ۸سال پیش واخرین بار امروز صبح من ازدواج کردم ویک پسر ۹ساله دارم هربار هم خوابم واضحتر میشه تعبیرش چیه خیلی نگرانم همیشه هم لباس عروس پوشیده بودم

 72. الاله گفت:

  سلام من بین ساعت ۱۱ تا ۱۲ ظهر خواب دیدم عقد کردم تا حدودی جزئیات خواب یادمه. خیلی هم راضی بودم از شوهرم هرچند یکسری مشکل پیش اومد تو خواب ولی نه از جانب داماد بلکخ بلکه اطرافیان خودم . تعبیرش چیه؟؟ ۸ رجب خواب دیدم.

 73. مسعود گفت:

  سلام خواب دیدم به دختری که علاقه دارم ازدواج کرد و در جشن اردواجش شرکت داشتم تعبیر خواب چیه دارم دیوونه میشم ؟

 74. الهه گفت:

  یکی از دوستام خواب دیده داداشم ازدواج کرده لطفا تعبیرشو برام سریع ایمیل کنید نگرانم

 75. محبوبه گفت:

  سلام همکارم خواب ازدواج منو دیده ولی به جای لباس عروس لباس مجلسی تنم و داماد هم مشخص نبوده اگه میشهه تعبیرشش رو برام ایمیل کنید

 76. پروانه گفت:

  سلام من خواب دیدم قراره مجلس عروسی بگیرم هنوز اماده نبودم برا ارایشگاه دیر شده بود داماد هم شوهر فعلیم بود لطفا تعبیر ان را برایم ایمیل کنید

 77. سارا گفت:

  سلام. من ۲۹ سالمه یک بچه دارم. درحال حاضر نیز باردارم. دیشب خواب دیدم لباس عروس تنمه و بین خانواده شوهرم درحال رقص و شادی هستم. اما شوهرمو ندیدم. مثل اینکه خانواده شوهرم دوباره برام جشن عروسی گرفته بودن. تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟

 78. عسل گفت:

  سلام . من خواب دیدم که دارم با همسر خودم ازدواج میکنم و دنبال کار و بار عروسی بودیم مخصوصا تاج عروس

 79. akbar گفت:

  سلام من۱۹سالمه مجردم هستم تا حالا ۲بار خواب عروسی خودمو دیدم تعبیرش چییه لطفا برام ایمیل کنید

 80. آناهيتا گفت:

  یکی ازاطرافیانم خواب شیون کردن درعروسی رودیده اگه میدونیدلطفاجواب بدید

 81. ملیحه گفت:

  سلام من مجردم ولی خواب دیدم با یه پسر عقد کردم و خیلی خوشحالم. لطفا تعبیرشو بگین ممنون

 82. ملیحه گفت:

  من خواب دیدم با یکی عقد کردم و زندگی خیلی خوبی دارم

 83. علی افشار گفت:

  سلام عصر بخیر سه شب پیش دختر خاله دختری که قرار است نامزد اینجانب شوند خواب میبینند که نامزدی دختر خاله اشان هست ولی داماد درشت است قدش بلند تر از من جالب اینکه این مشخصات فرد قبلی نامزد اینده من است و نامزد در مجلسش کسی از بستگان داماد اورا با حرف ناراحت میکند ولی نامزد به روی خودش نیاورد یک چیزهایی دیگری که فرمان مشغول کرده اینکه طرفی که خواب را دیده خوابهای بی بروبرگرد است از تیر خوردن برادرش تا حاملگی زن برادرانش که خود اینها شاهد بودم تورو خدا اگر معنی خوابش را میدانید برایم بفرستید سپاسگزارم و منتظر .

 84. هاشم گفت:

  سلام
  من دیشب خواب دیدم نامزد سابقم که خیلی دوستش دارم ازدواج کرده ولی اون شوهرش خیلی زشت بود خودش راضی بود از ازدواجش من هم به پدر و مادر دختر میگفتم این داناد چی دلشته که من نداشتم این که خیلی از من پایین تر هستش وقت اذان بود تقریبا که بیدار شدم خواهش میکنم تعبیرش بگید

 85. سهراب گفت:

  سلام من مجردم و توخواب دیدم که جمعه عروسیمه وهمه روخودم داشتم دعوت میکردم وبا نامزدم که الان ازهم جداشدیم قراربود ازدواج کنیم ودونفری داشتیم تدارک عروسی میدیدیم و وسایل خانه روخودمون میچیدیم

 86. maryami گفت:

  سلام من نامزد دارم خواب دیدم با نامزدم عروسی کردم هر دو هم خیلی خوشحال بودیم ولی عموم که چند سال پیش فوت شده هم توی عروسی مون بود خیلی هم خوشحال بود.خواهشا برام تعبیرش کنین

 87. نازیلا گفت:

  سلام
  من نامزد هستم و عروسیمم یک سال و نیم دیگه ست خواب دیدم که روز عروسیمون ما یادمون رفته که روزه عروسیمونه من داشتم با نامزدم بحث میکردم که چرا یادت رفته به بابات بگو زود کاره مراسممون رو انجام بده خودمم به خواهرمو دوستام زنگ میزدم که از آریشگاه برام وقت بگیرین اما هیچگونه بزن و برقص و لباس عروس و آرایشگاهو هیچی ندیدم فقط دیدم به شدت دچار استرس شدم که چرا روزه عروسیمون یادمون رفته ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگین.

 88. افسون گفت:

  با سلام
  مادر من ۶ سال پیش فوت کرده و پدرم ۴۵ روز پیش دیشب خواب دیدم عروسی پدر و مادرم است و من یک آویز طلا برای مادرم گرفتم و در به در دنبال یک جعبه میگردم که آویز رو بذارم توش و به مادرم بدم خیلی خواب عجیبی بود میشه نظرتون رو درباره این خواب به من ایمیل کنید

 89. سارا گفت:

  سلام.ی دختره ۱۷سالم که ی مشکلات فکری شدیدی واسم پیش اومده بود
  چند شب پیش خواب دیدم که شوهر دارم و عمه ام مشغول شستن حیاط خونه ی ما بود و شب بود ازش پرسیدم شوهرم کجاست گفت میاد سمت ماشین پدرم رفتم دیدم که صندلی پشت ی خرگوش سیاه سفید سمت راست کنار پنجره نشسته کنار پنجره سمت چپ ماشین که من ایستاده بودم ی سگی سفید یا شایدم سیاه سفید بودمن با اونا حرف میزدم اونا هم مثل ادما با من حرف میزدن اما یادم نمیاد که چی میگفتیم با وجود اینکه حیوان بودن من از اونا نمی ترسیدم انگار میشناختم
  تا اینکه شوهرم اومد دیدمش یکم حرف زدیم از خواب بیدار شدم
  لطفا خوابم و تعبیر کنید

 90. شبنم گفت:

  سلام دختردایی ام خواب دیده عروسیمه امالباس عروس نپوشیدم یکی از لباسای بچگیمو پوشیدم اماداماد نااشناست ومن خیلی دست میزنم وخوشحالم لطفاتعبیرشوبرام بفرستید ممنونتون میشم

 91. نگین گفت:

  سلام از سایت خیلی خیلی عالیتون. من خواب دیدم خواهرم با یک پسر هندی ولی با فرهنگ و پولدار و دانشمند از دواج کرده . به نظرم از ازدواجش راضی بود و احساس میکردم تو هند بودیم و خانواده ی ما نبودن جز چند نفر . همه لباسهای زیبا و خوشرنگ به تن داشتن . تعبیر خوابمو تمنا میکنم زودتر و به ایمیلم بفرستین . سپاس گذارم .

 92. سارينا گفت:

  سلام و خسته نباشید.
  دیشب خواب دیدم عروسی ام است با همین شوهر فعلی ام ولی همه چیز به هم ریخته و داغون بود. حتی آرایش هم داشتم و موهام که آرایش داشت خراب شد و (لباس عروس هم که برای عروسی خودم پوشیده بودم ) به تن داشتم که وسط مجلس لباسم را عوض کردم و دنبال لباس بودم و بعد هم یک جفت کفشهای خواهرم که سفید بود را پا کردم و در مجلس خیلی هم آشفته بودم و مرتب حرص می خوردم
  لطفا تعبیر خوابم را بگوئید.

 93. الهه گفت:

  سلام
  من دیشب خواب های عجیبی میدیدم حتی یادمه چندبار هم از خواب پریدم ولی باز که دوباره میخوابیدم ادامه همون خواب رو میدیدم
  مضمون خوابم این بود که من ازدواج کرده بودم و تو عقد بودم،همسرم رو هم میشناختم یعنی یکی از آشنایان ماست،توو خوابم آبجیم که به تازگی عقد کرده هم بود و نمیدونم چرا من باهاشون اختلاف داشتم در صورتیکه در واقعیت اصلا اینجوری نیست
  یه نکته دیگه هم که ذهنمو درگیر کرده اینه که هیچ کس از اعضای خانواده ما با شوهرم مشکلی نداشتن ولی برای یه مهمونی خانوادگی ای که داشتیم دعوتش نکرده بودن و منم میخواستم بگم بیاد دنبالم تا باهم بریم بیرون…آخه یه نفرات خیلی غریبه توو مهمونی بودن ولی نمیخواستن همسر منو دعوت کنن،،،خوابم تا دم دمای صبح که میخواستم بیام سرکار هم ادامه داشت…
  خلاصه من در کل خواب هام یادم نمیمونه ولی این یکی خیلی ذهنمو درگیر کرده و حتی جزئیاتش رو هم یادمه،لطفا اگه میشه توو تعبیرش بهم کمک کنین…

 94. مریم گفت:

  خاله ام که در حال حاضر شوهر و ۳ تا بچه نیز دارد در خواب دیدم با دو نفر ازدواج می کند یک بار او را با دو مادی با لباس سفید دیدم و بار دیگر اورا با دومادی با لباس مشکی دیدم
  لطفا تعبیر نمایید

 95. گلنوش گفت:

  سلام
  خواهره من چندین ماهه که از شوهرش جدا زندگی میکنه
  حتی برای تولدش بهش زنگ نزده
  دیشب خواب دیدم دوباره با شوهرش عروسی کرده منم ناراحت بودم
  ممنون از تعبیرتون

 96. كيميا گفت:

  سلام میشه بهم بگین که من تعبیر خوابم چى میشه؟
  من خواب دیدم که خودم دارم کارت عروسى خودمو مینویسم و پخش میکنم اما خیلى ناراحتمو چشام پر از اشکه ممنون میشم

 97. kasandan گفت:

  سلام.من ازدواج کردم و شوهرم رو هم خیلی دوست دارم خواب دیدم واسم خواستگار اومده بود ومن میگفتم من که شوهر دارم؟! خواستگارم رو هم ندیدم و تو خواب حالت بهت و نارضایتی داشتم بقیه خوشحال بودن و شادی میکردن یعنی چی؟ ممنون

 98. آزی گفت:

  با سلام من چند ماهی میشه که عقد کردم دیشب در خواب دیدم که خاله ام (که باهم میانه خوبی هم نداریم)گولم زد و مجبورم کرد که غیابی از همسرم جدابشم و با شخص دیگه ای که نمیشناختمش وازش خیلی بدم می اومد عقد کنم،بعد از عقد بسیار پشیمون شده بودم و هی این در و اون در میزدم که دوباره پیش همسر خودم برگردم،همه سرزنشم میکردن و من خیلی غصه میخوردم …
  توروخدا برام تعبیرش رو بفرستید من عاشق همسرم هستم از وقتی خواب رو دیدم خیلی میترسم

 99. نشاط گفت:

  خواب دیدم عروسیمه داماد رو نمیشناختم و لبلا عروس یه سورپرایز از طرف داماد بود لباس رو تنم کردم یه لباس عروس سبز بود و کفش نداشتم مهمونها هم کفش نداشتند

 100. ثنا گفت:

  سلام یکی از دوستانم برایم خواب دیده با همه دوستام رفته ایم گردش در طبیعت و من ازدواج کرده بودم و یه دختر بچه هم داشتم.
  خواهشااااااااا تعبیر خوابش را برایم ایمیل بزنید

 101. امیر گفت:

  با سلام . من خواب دیدم دختری رو که خیلی دوستش دارم به عقد یکی دیگه میخواد در بیاد. مخواستم تعبیرش رو بدونم.

 102. .... گفت:

  سلام
  من خواب دیدم که با پسری که دوسش دارم ازدواج کردم و پدر و مادرم خبر ندارند
  چن شب بعدش دوباره خواب دیم که بایکی از فامیلای دورمون ازدواج کردم و تو عقدم
  یکی از دوستانم هم خواب دیده که من با پیر مردی ازدواج کردم لطفا کمکم کنید خیلی نگرانم

 103. مریم گفت:

  من دیشب خواب دیدم که پسری که بهش علاقه دارم ولی نمیدونم که آیا اونم به من علاقه داره یا نه کت وشلواری شبیه به پدرم پوشیده وهردو به همراه من در مراسم ازدواج شخصی از خویشاوندانمان شرکت کرده ایم.میخواستم تعبیرش را بدونم

 104. Zohreh گفت:

  من دیشب خواب دیدم که به پیشنهاد خونوادم دارم( با یکی از فامیلام) ازدواج میکنم ولی شب عروسی لباس عروس امو گم کرده بودم، هیچکس هم بهم اهمیت نمیداد….
  در ضمن دومادم ندیدم….

 105. LINA گفت:

  سلام دیشب خواب دیدم که کسی ره که مشناختم دو باره ازدواج کرده همراه امو دختر…

 106. الی گفت:

  خواب دیدم یه آشنای دور( که اصلا تو فکرم نبوده و نیست) با کل خانواده اش اومدن خاستگاری من، من یه پارچه سفید پیچیدم دورم، میپرسن این چیه، میگم کفن من……….

  تو تعابیر چیز مشخصی پیدا نکردم…..

 107. غمگين گفت:

  سلام من خواب دیدم دارم ازدواج می کنم ولی لباس مناسب مجلس عقد نداشتم و با لباس تو خونه ایم جلو مهمونا اومدم تعبیرش چیه؟

 108. فروغ گفت:

  سلام من دیشب خواب دیدم جشن عقد من همسر مه خونه پدر همسرم همه مهمون لباس شیک پوشیده بودن آرایشگاه رفته بودن بجز خود من که عروس بودم نه آرایشگاه رفته بودن نه لباس عروس پوشیده بودم و مدام به خواهرم می گفتم پاشو بریم ارایشگاه و اونم میگفت نمیخواد بریم اینا اشتباه متوجه شون ما منظورمان جشن عقد نبوده دعوتتون کردیم برا پا گشا مهمونها اشتباه متوجه شدن
  خواهش میکنم تعبیرش رو به میلم بفرستین ممنون میشم

 109. زهراباقری گفت:

  سلام مادر پنج سال پیش مرده دیشب خواب دیدم عروس شده بآارایش وبسیار زیبا اما کسی داماد نبود لطفا تعبیرش رو برا م بفرستید ممنون زهرا

 110. .... گفت:

  سلام
  من دیشب خواب دیدم میخوام با پسر رییسم ازدوااج کنم ولی در خوابم دودل بودم که ازدواج بکنم یا نه
  بعد توی خواب از این ازدواج میترسیدم
  اما به هیچ وجه مراسم ازدواج و ندیدم و لباس عروس تنم نکردم در طول خواب فقط استرس داشتم تعبیر این خواب چه میتواند باشد؟

 111. ازادي گفت:

  مدیر جان چی شد این نظر ما رو تایید کن اگه مشکلی داره بگو رفع کنم

 112. ازادي گفت:

  سلام من دیشب خواب دیدم که پدر عروس اومد به خوابم بعد اومده بود خونه مون با مامانم حرف میزد گفت که دخترم رو میدم به پسرت ولی باید بره سر کار مامانم هم گف کارش جور شده به زودی میره سر کار منم خیلی خوشحال شدم انگار که کل دنیا رو بهم دادن تعبیرش چی میشه

 113. آرزو گفت:

  خاله من سرطان داشت و فوت کرد و حالا اکثر اقوام در خواب میبینند که بسیار مریض است و لباس عروس به تن دارد تعبیرش چیه ؟

 114. faezeh گفت:

  سلام .من دیشب خواب دیدم ازدواج کردم ولی اصلا اصلا شوهرمو ندیدم درضمن من ۱۶سالمه چند ساله قبلم خواب دیدم با ازدواج کردم تعبیرش چیه؟؟؟؟؟ خاهش

 115. سمانه گفت:

  سلام.من دیشب خواب دیدیم برام خواستگار اومده پدر مادر داماد با خانواده من صحبت میکردن اما داماد نبود .اونی که اومده بود خواستگاری در واقعیت من میشناسمش.تعبیرش چی میشه ممنونم.

 116. مریم گفت:

  سلام خواب دیدم عروسی خودم هست لباس عروس نپوشیدم ولی تمامی لباسهام مانتو ،شلوار،شال همه سفید است دارم آرایش می کنم وابروم ودرست می کنم یکی از ابروهام نصفه شده ومیخوام با مداد بکشم خراب میشه همش استرس دارم که آماده نشدم آرایشم نصفه می مونه باخواهرم وخانواده میریم مکانی که عروسی قراره برگزار بشه خواهرم میگه بریم تو اتاقکی که از اتاق پرو کوچکتراست وتومحوطه مکان عروسی است آرایشت و کامل کنم همین که دراتاقک روباز می کنه یه چیزی اندازه مارمولک می پره توبدنم بااین احساس که روبدنم راه می ره از خواب بیدارمیشم درضمن دامادروندیدم ولی برادرشوهرم رو که یکسال پیش عروسی کرده یک لحظه درخواب دیدم وگفتم پارسال شما عروسی کردید حالانوبت عروسی ماست ویک پسردو ساله دارم که توخواب پسرم هم بود لطفا تعبیرش روبهم بگید خیلی نگرانم

 117. مریم گفت:

  سلام من خواب دیدم که عروسی خودم با کسی که دوستش دارم و قراره که ازدواج کنیم لباس عروسی به تن دارم و خیلی خوشحالم وتوی آینه خودم نگاه میکنم. همه شرکت کردن ولی رقص و شادی نمی کنند و فقط تبریک میگن و خوشحالن ممنون میشم اگه تعبیرش بگین

 118. shakiba گفت:

  سلام من خواب دیدم عروسیمه و با شخصی ازش خوشم میاد و اما اون نمیدونه کلی هم خواب قشنگی بود ولی تعبیرش چیه؟!!!!!:(

 119. زهرا گفت:

  من خواب دیدم که عروس شدم ولی ارایشگاه نرفتم تو تالار یا یه مکان خیلی شلوغ هم نبودم. کلا هیچ نشانه ای از عروسی نبود ولی در کل دیدم که دارم عروس میشم و اصرار دارم به ارایشگاه برم و داماد هم اصلا ندیدم .بیشتر از این دیگه اصلا یادم نمیاد در ضمن من این خوابو نزدیک صبح دیدم تعبیر داره؟ اگه داره چیه؟

 120. سوگل گفت:

  سلام من خواب دیدم یهدختریاومده و بهم گفته خواهرمتا دوهفته دیگه بایه پسر ازدواج میکنه…تعبیرش چیه؟؟؟

 121. نیلو گفت:

  سلام.من متاهل هستم طرفای صبح خواب دیدم یه پسری به زور میگه بیا با من ازدواج کن موهای جوگندمی داشت منم هی میگم من شوهر دارم ونمیخوام ولی به زورمنو راصی کرد بهد دیدم مراسم ولی من لباس عروس نپوشیدم لباس مجلسی نباتی پوشیدم داماد هم نیومد ولی تو مراسم میگفتن من الکی جای یه عروس دیگه اومدم که شبیه منه ولی خودش مریصه و نیومده بعد مراسم خونه داماد بودم که یهو داماد با اون عروس اومد با لباس عروس رفت و نشست من گفتم مگه من عروس نیستم گفتن نه این دلش میشکنه خودش لباس عروس پوشیده بعدم از خواب بیدار شدم.تعبیرش چیه؟زود بهم میگید؟؟

 122. زهرا گفت:

  ن برای چندین بار این خوابم میبینم ک آرایشگاه هستم لباس عروس تنمه و از ارایش کاملا ناراضی هستم و گریه میکنم و دامادی ندیدم عروسیم فقط عروس داشت

 123. ارزو گفت:

  من خواب دیدم پیرمردی که نمی شناسمس به من علاقه مند شده و میخواهد بامن ازدواج کند ولی من این درخواست رو نپذیرفته و همه چیز را بهم میزنم و با او به تندی حرف زدم و از خواب پریدم تعبیرش را برایم بفرستید با تشکر

 124. زهره گفت:

  من با آنکه متاهل هستم و یک خانم خانه هستم در طول روز خواب دیدم که مجرد هستم ان هم دو بار در روزهای مختلف . تعبییرش را لطفا برایم بفرمایید. تشکر از همکاری شما

 125. محسن گفت:

  خواب دیدم مادر زنم منو صدا میکنه

 126. پریسا گفت:

  سلام، دختری مجرد هستم، دیشب حدود اذان صبح بود که خواب دیدم عروسیمه لباس عروس تنمه و ارایشم هم خیلی بیریخته، خودم نمیدونستم مراسم عروسیمه و همه ی کار هارو مامانم و خاله هام انجام داده بودن، اولش هم نمیدونستم داماد کیه و اصلاً داماد حضور نداشت اونجا، بعد از مامانم پرسیدم داماد کیه بهم گفت فهمیدم همون پسری که .. ممنون میشم بگید تعبیرش چیه؟؟؟

 127. لیلا گفت:

  سلام خواب دیدم به نوزادم شیر می دهم ولی شیر م خشک خشک بود و شیر نداشتم به بچه بدهم تعبیر چیست

 128. لیلا گفت:

  سلام خواب دیدم ازدواج کردم داماد را ندیدم ولی علاقه ای به داماد نداشتم و همچنان باکره بودم تعبیر چیست

 129. مرجان گفت:

  سلام
  من ازدواج کردم
  ا

 130. شیوا گفت:

  سلام. من دیشب خواب دیدم یه مانتوی سفید با یه روسری سفید پوشیده بودم و داشتم با زن داداشم میرفتیم آرایشگاه لباس عروسم هم دست زن داداشم بود ولی هرچی فکر میکنم یادم نمیاد داماد کی بود میشه بگید تعبیرش چی میشه

 131. فاطمه گفت:

  سلام خواب دیدم ازدواج کرد لباس عروس پوشیدمو بسیار زیبا بودم و همسرم همون شخصی بود ک دوست داشتم ولی همش دعوا تو عروسی بود میشه تعبیرشو بگید

 132. پریا گفت:

  سلام.من مجردهستم دیشب خواب دیدم ک عروس شدم ولباس عروس تنم دارم.داماد هم بود چهره اش راهم دیدم امااصلااورانمیشناسم وهرگزندیدم.خوابم حدودا اوایل صبح بود.لطفابگید ک تعبیرش چیه.ممنون

 133. محسن گفت:

  سلام من چند شب پیش خواب دیدم که تو یه جای شلوغ گم شدم بعد که دنبال راهم بودم پدرمو دیدم که بهم گفت کجایی راه از اونطرفه داشتم میرفتم که بین راه خانمم را دیدم که ازش درحال حاظر از هم جدا شدیم بهم گفت لباستو عوض کن اصلا بهت نمیاد بعد بهش گفتم یک ماه دیگه عقدمه

 134. مژگان گفت:

  سلام من امروز صبح حدود ساعت ۸ خواب دیدم که لباس عروس پوشیدم و عروسیمه ولی ظاهرم خیلی زیبا نشده بود و تو خوابم خودم اینو میدونستم و بخاطرش غر میزدم داماد هم یه پسر سبزه رو بود که نشناختمش همه فامیل اومده بودن و میدیدم که داشتن نماز میخوندن و بعدش شام خوردن بعضی از مهمانها را میشناختم مثل عمه و پسر عمه هام ولی بعضی را هم نمیشناختم در ضمن مرد و زن هم قاطی بود ولی همه از فامیلای نزدیک بودن لطفا تعبیرش رو برام ایمیل کنید مرسی

 135. مریم گفت:

  سلام من دیشب خواب دیدم مجددا با شوهرم ازدواج کرده ام ودرحال گرفتن مراسم هستیم لباس عروس پوشیده ام وکارهای آرایشگاهم درست پیش نمی رود ازشوهرم هم ناراحتم و می دانم که داریم دوباره ازدواج می کنیم حتی بچه هایم هم هستندولی تاشروع مراسم رامی بینم ویکباره صبح می شود ومن از مراسم دیروز چیزی یادم نیست وهیچ کی هم فیلم عروسی رانشانم نمی دهد تا بالاخره آن رامی بینم درعروسی مثل دیوانه هاشده بودم وازدیدن خودم ناراحت شده وگریه می کردم یادم آمد که درمراسم ازدست شوهرم ناراحت شدم و چند قرص اعصاب راباهم خوردم وخودم راملامت می کردم خواب عجیبی بود خواهش می کنم تعبیرش رابه من بگویید

 136. بهناز گفت:

  من دیشب خواب دیدم که عروسیمه.لباس عروس تنم بود اما ارایشی نداشتم.اما ناگهان عروسی نمیدونم به چه دلیلی بهم خورد. در ضمن دوماد رو هم ندیدم اما انگار که تو خواب میدونستم ک دوماد قراره کی باشه.لطفا بهم بگید تعبیر خوابم چیه؟

 137. مهتاب گفت:

  سلام، من دیشب خاب دیدم که لباس عروس تنم بود و عروس شده بودم یه جفت کفش سیاه هم پام کرده بودم ، داماد پسر داییم بود اولش نمیفهمیدم داماد کیه اخرش فهمیدم ، پسر داییم آخر عروسی کارت ملیم رو ازم گرفت، میخاستم تعبیر خابم رو بدونم لطفا اگه میشه تعبیرش رو برام میل کنید.

 138. مجتبی گفت:

  سلام من دیشب خواب دیدم که با دختری ازدواج کرده ام که دوستش دارم ولی خواب من در مراسم ازدواج نبود ظاهرا ازازدواج مدتی گذشته بود چون اورا در خانه شان ملاقات کردم تعبیر چیست

 139. علی گفت:

  دم دمای صبح خواب دیدم
  پنجشنبه هست رفتم عروسی دختر مدیر عامل شرکت
  عروسی اون تمام شد رفتیم اون طرف خیابان عروسی دختر یه کارمند دون پایه خانمم هی زنگ میزد میگفت بیا خونه مدیر عامل من هم اومد گفت برو میوه های عروسی دختر من که تموم شده بیار اینجا اونوقت با من درد دل کرد گفت از عروسی دختر بابام بیشتر راضی بودم تا عروسی دختر خودم منظورش شوهرشان بود

 140. هادی گفت:

  سلام من چن شبه خواب میبینم اونی ک من دوسش دارمو شوهر میدن این خواب خوبیه یا بد؟

 141. sayeh گفت:

  در خواب دیدم با پسری ازدواج کردم که از خودم کوچکتر است

 142. شادی گفت:

  سلام من یه بار خواب دیدم که لباس عروس تنمه یه بارم خواب دیدم عروسیمه تو عروسی دارم میرقصم یا اینکه همش تو خونمون همه فامیل جمع هستند همه هستن خودمم هستم خیلی ناراحتم تعبیرش چیه

 143. مژگان گفت:

  مامانم خواب دیده من بااون کسی که دوس دارم ازدواج کنم ازدواج کردم…تعبیرش چیه میشه بگین.مرسی

 144. فاطی گفت:

  سلام
  من خواب دیدم که زن داداشم که یک بچه دختر هم داره عروسیشه تعبیر این چیه ممنون.

 145. elmira گفت:

  سلام
  من همش خواب میبینم عروسیمه من اصلا آماده نیستم لباس ندارم ، آرایشگاه نرفتم . همه آماده هستن الا من خیلی ام ناراحتم ، بعضی وقتها تو خواب با همسر خودم دارم ازدواج میکنم ، ولی بعضی وقتها هم میبینم بدون اینکه اطلاع داشته باشم منو به کس دیگه شوهر میدن هی میگم من شوهر دارم آخه چرا دارین این کارو انجام میدین ؟. ولی تاحالا صحنه عروسی یا …. ندیدم همش تو خونمون بودم.
  من خیلی این خواب میبینم میخوام زود ببینم تعبیرش چیه مرسی

 146. کبری گفت:

  متاهل هستم و خواهرم خواب عروس شدنم را دیده بود با آرایش عروس در لباس عروس و داماد ناشناخته بود و خیلی هم برای بردنم عجله داشت . بعضی جاها تعبیر از عروس یا داماد شدن را مرگ می دانند آیا درست است؟ لطفا تعبیر را زود ارسال فرمایید؟

 147. فرناز گفت:

  خواب دیدم با کسی که دوسش دارم ازدواج میکنم مراسم عقدمونه اما من بله رو نگفتم که عروسیمون شد.تعبیر خوابم چیه؟

 148. فاطمه گفت:

  سلام دختر داییم دیده من ازدواج کردم ولی بدون دامادسه شبه پشت سرهم این خوابو میبینه تعبیرش چیه

 149. maryam گفت:

  سلام خواب عقدکردن بدون شادی داماد چه تعبیری داره.ممنون

 150. اتنا1377 گفت:

  من اتنا۱۳۷۷ لطفن هرچ زودترجواب بدین

 151. غزاله گفت:

  سلام.من خواب دیدم که با فردی که دوسش دارم ازدواج کردم و تو خونه همسرم هستم که خیلی نگرانم منتظر اومدنشم و مامانش هم بهم دلداری میده.با توجه به اینکه شرایط اون برای ازدواج به قول مامانش زندگی پیش مامانش بوده که تو خواب هم مامانش پیشمه.لطفا تعبیرشو بگید. ممنون میشم

 152. سارا گفت:

  سلام خسته نباشید. من از یکی خوشم میاد که اون از این قضیه بی اطلاع ست.ساعت هفت و بیست دقیقه ی صبح بیست و چهارم تیر خواب دیدم که اطرافیانم میگن که اون داره ازدواج میکنه .من تو خواب خیلی ناراحت شدم و خیلی هم گریه کردم.خواهش میکنم تعبیرشو برام ایمیل کنید.ممنونم

 153. دنیا گفت:

  سلام من سر صبحی خواب دیدم از دواج کردم وشوهرمم دیدم مردی خوش تیپ واراسته من در خواب علا قه ی زیادی به او داشتم عروسی داخل خانه ی خودمون بود وما باانگشتمان که اکلینی بود به رنگ های ابی وسبز بر روی یک فم گذاشتیم

 154. هنگامه گفت:

  سلام من بعد از اذان صبح خواب دیدم با مردی ازدواج کردم که اصلا نمیشناختمش ولی تو خواب علاقه ی قلبی شدیدی بهش داشتم و حتی تا چند وقت بعد از بیداری هم این علاقه رو واقعا حس میکردم…..و حتی اسم و فامیل این مرد توی خواب به یادم مونده…یه مراسم فوق العاده با شکوه بود لطفا تعبیر خوابمو برام ایمیل کنید ممنون

 155. فرانک گفت:

  سلام،من بعد از اذان صبح خواب دیدم ازدواج کردم،اما از شوهرم بدم میومد و دوستش نداشتم ومیخواستم برگردم خونه پدرم،
  من این خوابو چند بار دیدم، لطفا تعبیرش رو برام ایمیل کنید

 156. Dina گفت:

  سلام…مادر من خواب دیده که زنی امده که به نظرش اشنا میاد و از قدیم میشناسش امده و میگه من رو برای برادرش میخواد و خواستگاری میکنه مادرمم به پدرم اطلاع میده و میگه برن باهم دیگه حرف بزنن ببینه میخواد پسره رو منم میرم حرف میزنم و میگم میخوام خوبه مادرم نگران میشه و هی میگه مطمینم و من چجوری تو اساسکشی خونه مراسم تورو برگزار کنم پدرم میگن نگران نباشید همه چی خودش جور میشه.میخوام بدونم تعبیر این خواب چیه

 157. زهرا گفت:

  سلام من خواب دیدم دارم با کسی که دوسش دارم ازدواج

  میکنم و خیلی خوشحالم ولی چون ارایشم خوب نشده ناراحتم

  میشه تعبیرشو بهم بگین؟

 158. زلیخا گفت:

  باعرض سلام و خسته نباشید من یک زن ۲۸ ساله هستم که تقریبا هشت ماه ازدواج کردم ولی امروز صبح که خواب بودم دیدم که شب جشن عروسیه منه ولی نه از دادماد اثری بود نه شام داشتیم ونه من خودمو مثل یه عروس درست کرده بودم فقط داشتم تویه اتاق بزرگبادستم درخت میکشیم که تبدیل به دخت واقعی مشد بعدش چند تا از دوستام گفتن بیایم کمکت کنیم من اجازه ندادم درختی که درستکردم خیلی باشکوه وبلند بود ولی همش به خودم میگغتم سقف این خونه چقدرمگه بلنده خلاصه مشغول درست کردن بودم که. برادر شوهر واقعیم که تو بیداریم وجود داره با زنش اومد و به من کادوی ازدواجمو داد گفت که قاب عکس برات درست کردم عکستم زدم توش ولی وقتی نگاهش کردم اون عکس من نبود یه زنه دیگهبود بعدش من ازشون تششکر کردم و همه منو بوس کردند وشاد باش گفتند

 159. مونا گفت:

  سلام، یکی از دوستام خواب دیده که من عروس شدم، سوار یک ماشین گرون قیمت هستم که اون حتی نمیدونه مدلش چی هست! ولی همسر من و ندیده.
  نکته ای که تو خواب بود این که من به عنوان عروس چادر هم روی سرم دارم.
  باید بگم که من کلا حجاب ندارم و بهش هم اتقادی ندارم، و هرگز هم راضی به این کار در واقعیت نمیشم.
  اگه امکانش هست جواب رو برام میل کنید. ممنونم.

 160. الهه گفت:

  باعرض سلام…
  خواب دیدم عروسیمه و لباس عروس پوشیدم ولی داماد و ندیدم
  لطفا زود بررسی کنید
  باتشکر

 161. عاطفه گفت:

  باعرض سلام…
  خواب دیدم عروسیمه و لباس عروس پوشیدم ولی داماد و ندیدم

 162. ریحانه گفت:

  سلام مادرم خواب دیده برای پسری از فامیل اورا خواستگاری کردن مامانمو بردن آرایشگاه بعدن مادرم گفته من ک اصن دامادو نمیشناسم بگید بیاد باش حرف بزنم ودرخواب اسم داماد محمدبوده لطفا تتعبیرشوبگید پدرم درقیدحیات هستن

 163. M*A گفت:

  سلام خواب دیدم برای دیدن دختر موردعلاقم به شهرشون ک خیلی ازم دوره رفتم وقتی رسیدم خبری ازش نبود ناراحت در پارک قدم میزدم ک او را با شخصی دیگری دیدم.جلو رفتم و پرسیدم این مرد کیه..گفت: شوهرمه یک هفته ست عقد کردیم..از خواب پربدم..خیلی ناراحتم لطفا تعبیرشو برام ایمیل کنین..خواهش میکنم سریع جواب بدین:(

 164. مهسا گفت:

  سلام
  دیشب خواهرم خواب دیده من دارم ازدواج میکنم ولباس عروس هم پوشیده بودم تعبیرش چیست؟

 165. ستاره گفت:

  سلام. دو سال میشه که نامزدیم بهم خورده و با خانواده نامزدم قطع رابطه کردیم .ولی هر شب تو خواب میبینم دارم با اون ها جروبحث و دعوا میکنم
  لطفا تعبیرشو برام ایمیل کنید

 166. ليلا گفت:

  با عرض سلام

  دیشب تقریبا نزدیکاى صبح خواب دیدم, یکى از همکاراى دخترم که قدیما دوست م بودیم, لباس عروسى خیلى زیبا و برازنده اى تنش بود و خودشم بسیار زیبا ارایش شده بود, منم با حسرت به دوستم نکاه میکردم و دوست داشتم بهش تبریک بکم ولى اون بهم فخر میفروخت اصلا توجهى نمىکرد.

  در عالم راستى من دخترى تحصیلکرده و با موقعیت خوب شغلى و اجتماعى هستم, یکى از همکارام علاقه زیادى بهم نشون میده که این خانومى که تو خواب دیدم, خیلى از این امر ناراحته, تا جایى که سعى مىکنه ضربه بزنه, لطف کنید تعبیر را واسم باایمیل بفرستید. خیلى ممنون

 167. فروغ گفت:

  با عرض سلام .میشه لطفا تعبییر خواب منو رو ایمیل کنید. من یک خواب دیدم که خانه ای بزرگ و بسیار مجلل مال من و شوهرمه وتازه به اونجا رفته بودیم . و یک خواب دیگه خواب دیدم همسرم ازدواج کرده و شب عروسیشه با یک دختر به اسم نورا .ومن خیلی ناراحتم .مراسمعروسی بود ولی بزن و بکوب نبود .حتی بلیط ماه عسل هم تو دسته خانم بود .که من گله کردم .گفتم منو نبردی ماه عسل چرا اینو داری می بری .

 168. امیر گفت:

  من خواب دیدم دختری رو که چند مدتیه عاشقشم و از خدا میخوامش داره با هام ازدواج میکنه اول که دیدم نشناختم رفتم سراغ شناسنامش که دیدم اسم اونه در ضمن بگمم که اون دختر هیچ علاقه ای به من نداره اصلا

 169. مهدی حسینی گفت:

  خواب دیم

 170. مهین گفت:

  مامانم برام خاب دیده که با شوهر خودم دارم عقد میکنم و خیلی خوشحالیم و یک فرش به عنوان جهیزیه دارن با من میبرن خونه شوهرم و شوهرم قبلا ازدواج کرده بوده و به ما نگفته بوده و اونو طلاق داده و اون گریه میکرده

 171. لیلا گفت:

  من خواب دیدم عروسی خودمه وفتی وارد سالن شدم خودم رو تو آینه دیدم خیلی زشت بودم ناراحت شدم و رفتم فکر کنم عروسی بهم خورد همه رفتند لطفا بگید تعبیرش چیه.

 172. فتانه گفت:

  سلام خواهر من خواب دیده عروسی منه درحالی که شوهرم و دخترم هم حضور دارند و بسیار از این بابت راضی و خوشنودندو شوهرم میگه باید اینکارو میکرد بهتر که زودتر انجام شد و دخترم هی به داماد باباجون باباجون میگه .لطفا برایم تعبیر کنید

 173. یکتا گفت:

  من خواب دیدم باپسرعموم که خیلی سال ازم کوچیکتره میخوام ازدواج کنم وشب خواستگاری یه لباس سیاه به تنمه همه ازم خورده میگیرن که چرا لباس سیاه پوشیدم تعبیرشو لطفا به ایمیلم بفرستید

 174. سمیرا گفت:

  سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم دوستم که ازدواج کرده لباس عروسی پوشیده همراه یک نفر دیگه که نمیشناختمش اونم لباس عروس پوشیده بود خیلی خوشحال بودن .

 175. غزال گفت:

  سلام..من دیشب خواب دیدم ک مادرم دارد ازدواج می کند.مادر من در واقعیت تنها زندکی میکند.
  در خواب داماد را نشناختم.خود مادرم هم سارافون مشکی بوشیده بود.
  شنیدم ازدواج تعبیر خوبی نداره.لطفا به من ایمیل کنید و تعبیرشو بکید

 176. سارا گفت:

  باسلام من دیشب خواب دیدم باکسیکه زن داره و منم میشناسمش باهم رفتیم محضر و عقد کردیم بعد عقد اون به من گفت برو به بابات بگو منم از شهر اونا رفتم پیش بابام ولی خیلی خجالت میکشدم از اینکه زن دوم شده ام تو خوابم هی خداخدا میکرم که این خواب بوده باشه ولی نگاه میکردم به شناسنامم میدیدم واقعا اسم طرف توشه… تعبیر خوابم چیه؟ لطفا بهم بگین.

 177. ملودی گفت:

  من سه روزه که با شوهرم قهر کردیم و اون به من گفت که دیگه نمیخوامت. دیروز تولدم بود و حتی زنگ هم نزد که تبریک بگه… خواب دیدم که دارم واسه عروسیم آرایش میکنم.ازدواج دومم بود. همسر جدیدم خونه داشت با وسایل.اونو خوب ندیدم اما از پشت دیدم که مردی تقریبا میانسال بود نه پیر. یک بچه پسر هم کنارش بود… تعبیر خوابم چیه؟

 178. زهرا گفت:

  سلام دوستم تو خواب دیده که من ازدواج کردم و حامله هستم و قراره بچم دختر باشه و خودشم تازه نامزد کرده تو رو خدا بگین تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 179. lavin گفت:

  سلام برادر شوهرم خواب دیده جشن عروسی شوهرمه تعبییرش چییه؟؟؟؟؟
  یکی هم تعبییر خواب شنیدن خبر مرگ چیییییه؟؟؟؟

 180. ندا گفت:

  با سلام…. من ۵ساله ازدواج کردم ولی الان ی ۲ماهی میشه خواب ازدواج دوباره میبینم… دیشب خواب دیدم که با یکی از فامیلامون ازدواج کردم تازه سیغه محرمیت هم برامون خوندن. و دستامونو تو دست هم گذاشتن… ممنون میشم اگه تعبیرشو بگین

 181. محمد گفت:

  خواب زن چپه ….

 182. toska گفت:

  سلام.اول تشکر میکنم از سایت خوبتون. میخواستم بگم.من الان یه دو باری میشه که خواب عجیبی میبینم.آخه ما یه همسایه ای داریم که دو پسر جوان دارد.یکیش ۲۲ سالشه و اون یکی ۲۵ سالشه. ۲ سالی میشه که همدیگرو میشناسیم.اون دوتا پسراشم بهم علاقه دارند.ولی از اون ۲۲ سالهه مطمئن نیستم زیاد ولی اون ۲۵ سالهه منو خیلی دوست داره.اما الان یک سالی هست که دیگه ندیدمشون و حتی حرف هم نزدیم.مشکل این وسط اینه که من الان ۲-۳ باری میشه که خواب این دوتا برادرو میبینم.لطفا کمکم کنید.واقعا تعبیره این خواب من چیه.یعنی چه مفهومی داره که من اون دوتا رو کنار خودم تو خواب میبینم.ممنون میشم اگه تعبیرشو به ایمیلم بفرستید.واقعا احتیاج دارم.منتظرم.مرسی از سایتتون

 183. مهتاب گفت:

  باعرض سلام….من خواب دیدم شوهرم ازداواج کرده و من گریه کردم خیلی لطفا تعبیرش و برام بفرستید ممنون.

 184. ماندنی گفت:

  اینم اضافه کنم که رو صندلی که نشسته بودم فکر کنم خوشحال بودم

 185. ماندنی گفت:

  سلام من ۳ ماه ازدواج کردم و دارم از همسرم جدا می شم. دیشب خواب دیدم با لباس عروسی ام یه گوشه رو یه صندلی نشستم.همینو یادمه ولی ذهنمو درگیر کرده.تعبیرش چیه لطفا؟

 186. یاسمن گفت:

  سلام
  من خواب دیدم که تو ارایشگاه بودم ولباس عروس پوشیده بودم اومدم توی ماشین عروس بشینم دیدم عموم باکت وشلوار نشسته گفتم پس داماد کجاست ؟توعروسیه گفتم داماد کیه؟ گفت یاسمن دیوونه شدی خوب معلومه پسرعموت پارسا دیگه گفتم اون که تاره ۶ماهه است وقتی رفتم عروسیم مجبورشدم داماد رو بقلم بگیرم

  لطفا بگید تعبیرخوابم چیه
  استرس دارم سریع

 187. ترنم گفت:

  سلام
  دختری مجرد و بیست وسه ساله هستم تو خواب مراسم عروسی دیدم فکر میکنم بله برونم بود تو خونه پدری پسره بودیم اولش قرار شد ما با هم برای تفاهم حرف بزنیم تا اون موقع من پسره رو ندیده بودم و موقعش که رسید حرف بزنیم تو جمعی که مامان اون بود و مامان من و یکی از برادراش،فقط دیدمش و حرف هم نزدیم بطوری که من نمیدونستم داماد کدومه،بعدش قبل اینکه به تفاهم برسیم چنان مراسمات و شادی و سروری برگزار شد منم شاهد ماجرا بودم نمیشه گفت خوشحال نبودم اما ته دلم هی فکر میکردم چطور شد به این بله رو گفتم انگار فهمیده بودم پسره کیه و هنوز محرم نبودیم و توی مراسم و جمعی که همه بودن قیافش رو میدیدم و به دلم می نشست اما میگفتم کاش حداقل باهاش حرف میزدم کار به جایی رسید که مجبور شدم به مادر پسره بگم کاش ما قبل از این مراسم به تفاهم می رسیدیم اونم گفت باشه میرید با همدیگر حرف میزنید که برادرم بهش چپ نگاه کرد و اونم برگشت گفت خب بالاخره بیرون که با هم میرن! تو جمع خیلی هم بهم احترام میشد و زنهای فامیل یه دسته لباس سفید هماهنگ پوشیده بودن و انگار توی یه باغ سبز به طور هماهنگ تقریباً یه طور مثل کردیا می رقصیدن که مراسم خاص اونا بود صدای طبلشون که می کوبیدن هنوز هم توی گوشمه خواب انقدر واضح بود که حتی اسم اون منطقه ی اونا رو هم میدونستم که یکی از مناطق نزدیک به شهر ماست
  خیلی دوست دارم تعبیر خوابمو بدونم خواستگارای زیادی دارم که چون خیلی از معیارامو ندارن رد میکنم نگران خوابم هستم امیدوارم خوابم تعبیر خوبی داشته باشه
  اگر ممکن است تعبیرش را برایم ایمیل بفرمایید با تشکر

 188. Haleh گفت:

  سلام.من خوا دیدم عروسی بود دختره من بودم اما با سن حدودا ۲۵ ساله .لباس عروس خوشگلی تنم بود.محیط اونجا سفید و صورتی کم رنگ بود. هیش کی رو نمیدیدم.داماد کنارم بود ولی قیافشو نمیدیدم شونه به شونه وایساده بودیم تو ایینه نگا میکردیم اما قیافه هیچ کدوممون دیده نمیشد. در ضمن تو بیداری عروسی دریش داشتیم
  حالا تعبیر این عروسی چی میشه؟

 189. دینا گفت:

  سلام
  من یکماهه با شوهرم قهرم و در آستانه جدایی هستیم و هنوز عروسی نگرفتیم. مقصر منم. خواب دیدم دارم واسه عروسی آماده میشم و نگرانم که شوهرم نیاد. اون میاد و نا پیش هم میخابیم من دستشو میبوسم و بهش میگم منو ببخشه و اونم منو میبخشه و لباسی که قراره بپوشه بهم نشون میده و ازم نظر میخاد که لباسش سبک هست یا نه. من قراره یک پیراهن بنفش بپوشم و اون کت و بلوز قهوه ایلطفا تعبیرشو بهم ببگید متشکرم

 190. ویدا گفت:

  من خواب دیدم که لباس عروسی پوشیدم و شوهرم هم داماد بود و پیشم نشسته بود ولی دورو ورمونشلوغ نبود و آرایش کرده بودم

 191. سوسن گفت:

  سلام من دیشب خواب دیدم عروسى داداشمه ، بزم و سرود نبود فقط عروس داداشم اومد تو محفل لباس عروس بر تن داشت داداشم کوت شلوار مشکى ( سیاه) از جلویم گذشت و خودم داشتم لباس بر تن میکردم رنگ لباسم سفید و چادرم سبز بود ، تعبیرش چیه ؟
  متشکرم

 192. انیس گفت:

  سلام من دیشب دیدم ازدواج می کنم و برام النگو هایی مختلف مینداختن

  و من اخرای روسی ناراحت بودم

 193. انیس گفت:

  سلام من دیشب دیدم ازدواج می کنم و برام النگو هایی مختلف مینداختن

  حالا تعبیر خابم خوبه یا بد؟

 194. زرمينه گفت:

  در خواب دیدم که نکاح من میشود بسیار جګرخون بودم ……….. تعپیرخوابم بد است یا خوب ؟

 195. نرگس گفت:

  در خواب دیدم با دوست عشقم دارم ازدواج میکنم اما یه جایی شبیه مهظر بود لباس عروس نداشتم نه خیلی خوشحال بودم نه خیلی ناراحت… تعبیر خوابم بد یا خوب؟

 196. رضا گفت:

  با سلام امروز خانمم خواب دیده که من زن دوم گرفتم البته خاننمم ۷ماهه حامله ست و بچه پسره لطفا تعبیرشو واسم بفرستید این چندمین بار هست که ازین خوابا رو میبینه

 197. Sayed Habib Mosavi گفت:

  سلام من در خواب دیدم زنم شوهر دیگر گرفته من با او نفر حرف میزنم به زنم میگم تو شوهر دیگه گرفتی او میگه بلی به کسی نگو من بهش میگم پس من باید تورا طلاق بدهم . لطفا تعبیرش چی است .

 198. مریم گفت:

  سلام من دوسال پیش خواب دیدم که با یکی دارم ازدواج میکنم ولی راضی نیستم بعد دیشب هم خواب دیدم با بردارم ازدواج کردم معنی این خوابا چیه

 199. بانو گفت:

  در ضمن زمان خوابم بین ساعت سه چهار تا پنج بود

 200. بانو گفت:

  خواب دیدم با شوهری مرده و ناشناس ازدواج کردم که داره من رو به سوی اون دنیا میبره و دستامو گرفته
  ولی چهره مرد بشدت نورانی بود اینو کامل یادمه
  به نظرتون دارم می میرم ؟

 201. عالیه گفت:

  سلام من یک دختر۲۲ ساله هستم و خواب دیدم که با دوست پسر خود ازدواج کرده ام در حالی که در واقعیت او علاوه بر اصرار من قصد ازدواج با من را ندارد تعبیرش چی میشه؟

 202. شهین گفت:

  باسلام خواب دیدم من مجردم وسنم از ازدواج کذشته وپسری از من خواستهکاری گرده ومیخواهمبااوازدواج کنم درصورتیکه من متاهلم

 203. محمد گفت:

  با سلام
  یکی از دوستام خواب دیده که من داماد شدم ولی ناراحت بودم.تعبیرش چی میشه
  با تشکر

 204. اصغر گفت:

  باسلام خواب دیدم پدر فوت شده من زن جوانی گرفته بود ویک بچه هم زنه داشت ولی برای من نا اشنا بود

 205. Negar گفت:

  با سلام ، خواب دیدم شوهر دارم و شوهرم دوست بسرم بود که جند وقته با هم قهریم ، اون تو خواب همش فکرش جای دیکه بود و من داشتم عذاب میکشیدم که دارم از دستش میدم

 206. مژده گفت:

  سلام من خواب دیدم با یه ماهی خیلی بزرگ ازدواج کردم میشه تعبیرش بگید ممنون

 207. فریبا گفت:

  با سلام
  دوستم خواب دیده که من ازدواج کردم و با همسرم خیلی مذهبی و خوش هستیم میشه تعبیرشو بگید خیلی استرس دارم جدیدا خیلی ها واسم خوابهای اینجوری میبینند

 208. پونه گفت:

  سلام
  مادر من مرده ولی خواب دیدم عروسی مادرم هست حتی لباس عروس هم پوشیده تعبیرش چیه ؟خیلی پریشانم .لطفا واسم تعبیرش کنید.ممنون

 209. مامی گفت:

  خواب دیدم مراسم عروسی خودم بود مادربزرگم که مرده میگفت جا نیست مردم بنشینند من ناراحت شدم گفتم ببین جاهست وگریه کردم بعد هم باش بحث کردم من قبلا ازدواج کردم وطلاق گرفتم داماد معلوم نبود کیه دعنی مرگم نزدیکه

 210. طاهره گفت:

  سلام من قبلا ازدواج کردم و از همسرم جدا شدم ودیشب در خواب دیدم شب عقدم هست وداماد هم بود اما لباس عروس نپوشیده بودم و آرایشی هم نداشتم ودر ادامه خواب دیدم که با این که زن هستم ولی داماد من هستم فکر کنم زمان خواب من ساعت ۲شب بود لطفا برایم تعبیر کنید من حالم از این خواب خوب نیست

 211. هستی گفت:

  خواب دیدم دارم زدواج میکنم اما خودم راضی نیستم و خانواده ام به زور منو شوهر دادن

 212. هدیه گفت:

  سلام
  من از شوهرم جدا شدم همین صبح خواب دیدم دوباره قراره با شوهر سابقم ازدواج کنم تا عصری سرسفره ابوالفضل دختر عموم بودم و یه دفعه عصری یادم اومد که هنوز ارایشگاه نرفتم ساعت ۵و نیم بود و تو خواب فک میکردم باید از صبح ارایشگاه میرفتم خیلی ناراحت بودم و تازه یادم اومده بود که نکنه دوباره باهاش ازدواج کنم و دوباره اخلاقش همونطوری با من بد باشه خیلی ناراحت بودم خواهش میکنم تعبیر خوابمو برام ایمیل کنید.

 213. مينا گفت:

  سلام
  من خواب دیدم که با شوهر خودم که الان یک ماه قهر هستم دوباره ازدواج کردم با خوشحالی
  و خیلی شیک و زیبا.
  میترسماز خوابم
  لطفا بگین تعبیرش چیه
  مرسی

 214. لیلا گفت:

  سلام من یه دخترم دیشب خواب دیدم عروسیمه یه لباس خیلی قشنگ عروس هم پوشیده بودم ارایشگاه هم رفته بودم خیلی عروس خوش لباس و خوبی بودم ماشین زرد تزیین شده اوردن اومدم که سوار شم دیدم دوماد بابامه که جوون هم شده بابام با کت و شلوار جدید بود بابام هم خوش تیپ بود من دختر با تقوا و تحصیل کرده و مذهبی هم هستم تعبیر خوابم چیه؟

 215. لیلا گفت:

  سلام من یه دخترم دیشب خواب دیدم عروسیمه یه لباس خیلی قشنگ عروس هم پوشیده بودم ارایشگاه هم رفته بودم خیلی عروس خوش لباس و خوبی بودم ماشین زرد تزیین شده اوردن لومدم که سوار شم دیدم دوماد بابامه که جوون هم شده بابام با کت و شلوار جدید بود بابام هم خوش تیپ بود من دختر با تقوا و تحصیل کرده و مذهبی هم همستم تعبیر خوابم چیه؟

 216. نفیسه گفت:

  سلام.من سه سال پیش خواب دیدم که پدرم فوت کرده بعد یه پسری که تو خواب میدونستم شوهرمه بهم گفت بسه دیگه چقدر گریه میکنی…….
  الان ۸ ماهه که پدرم فوت شده .و یه جورایی اون خواب تعبیر شده..
  منم از این اقا پسر بدم نمیاد..چون بسیار نجیب و اهل زندگی..
  فقط نمیدونم تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟ چون لعد سه سال که اون خواب دیدم تعبیر شد که پدر عزیزمو از دست دادم ..ممنون میشم تعبیر برام ایمیل کنید….
  در ضمن گاهی اوقات متوجه علاقه ی اون پسر به خودم شدم… واقعا میخوامبدونم تعبیرش چی میشه؟>؟؟؟؟؟؟؟ممنونم از سایت خوبتون

 217. سارا گفت:

  من حدوده ساعت ٧-٨صبح خواب میدیدم که عروس شدم ولی توحالت ابهام نبودم ومیدونستم که دارم خواب میبینم واز اونجا که خودم داشتم اماده میشدم ولباسم رو میپوشیدم با اینکه وسط خواب بیدار شدم دوست داشتم بخوابم که ببینم چه شکلی میشم وآخر هم نمیدونم پوشیدم یا نه،ولی از خواهرم کمک خواستم که برام موهام رو با بابلیس بپیچه ومن میخواستم یه تاج ساده که به تازگی در واقعیت خریدم رو استفاده کنم وکفشم هم که یه صندل پاشنه بلند ومشکی رنگ هست که اون رو هم با همین تاج به تازگی خریدم وهر دوشون رو خیلی دوست دارم وبه نظرم خیلی شیک هستن ولی یه جوراب شلواری توری سیاه رنگ پوشیده بودم که خواهرم گفت خوب نیست واز زیر لباس سفیدت دیده میشه واتفاقا بعد که پوشیده بودم دیدم نخ کش شده ولی نمیدونم عوضش کردم یا نه و نمیدونم بالاخره لباس عروس رو پوشیدم یا نه چون دیر شده بود ومهمونا منتظر بودن ولی یادم نمیاد که بزن بکوب بود یا نه ومن صدایی از مهمونا میشنیدن یا نهولی فکر کنم اخر خودم رو با اون لباس وتاج تصور کردم که خیلی شیک تر از اون چیزی بود که در واقعیت هستم.تعبیرش رو برام ایمیل کنید لطفا

 218. غزل گفت:

  سلام خواب دیدم که ازدواج دارم میکنم ولی خانوادم نبودند فقط یکی از همسایه هامون واسم سفره عقد چید همسایمون خیلی خوشحال بود ولی خودما یادم نیست ولی وقتی از خواب بیدار شدم احساس ناراحتی کردم .

 219. سحر گفت:

  سلام. من خواب دیدم عروسی خودم هست. داماد هم شوهرم بود که هنوز عروسی نکردیم.لباس عروسی تنم نبود. اصلا رقص و بزن و بکوب هم نبود. فقط خانواده همسرم یک عالمه خرما و آجیل و شیرینی و عسل و .. برای من آوردند و تبریک عروسی گفتن . خیلی عجله داشتند. گفتم برای چی عجله دارین اونا هم گفتند که میخواییم بریم امامزاده( امامزاده معروف در روستامون). و رفتند. ولی تو خواب خیلی خوشحال بودم که بالاخره تموم شد و عروسی کردیم. تعبیرش چی هست؟
  متشکرم

 220. زهرا گفت:

  من ۳ شبه پشته سر هم خوا ازدواج میبینم.۱ بار دیدم با یکی ازدواج کردم اما ندیدم کیه.۱ بار دیدم با برادرم ازدواج کردم اما خیلی ناراحتم.وشب سوم دیدم با یکی ازدواج کردم خیلی خوشحالم و واسم خیلی طلا اوردن

 221. لیلا گفت:

  سلام یکی از دوستام خواب دیده من ازدواج کردم منو تو لباس عروس دیده تعبیرش چی میتونه باشه؟

 222. آتی گفت:

  با سلام.من دیشب خواب پسری رو دیدم ک در مجردی ام میشناختمش.
  البته الان شوهر دارم ولی در خوابم اون پسر دوس داشت با من ازدواج کنه و من مونده بودم بین همسر خودم ک خیلی دوستش دارم و اون پسر کدومو انتخاب کنم……خیلی ناراحت بودم و خواهرم میگفت شوهرتو طلاق بده و با اون ازدواج کن،و من بین دوراهی بودم و میگفتم کاش میشد مثه مردا ما هم دو همسر داشته باشیم.تعبیرشو برام ایمیل کنید.ممنونم

 223. دختر بهار گفت:

  سلام یکی از دوستان خواب دیده مجلس عروسی من شرکت کرده ولی داماد نیست و من از این بابت خیلی ناراحت و گریان هستم. ضمن اینکه سفارش می کنم از مهمانان خوب پذیرایی کنند و کم نذارند. تعبیر خواب چیه؟؟؟؟؟

 224. خدایی گفت:

  سلام خواب دیدم زن داداشم فباس عروسی به تن دارد ولی داماد در بیمارستان است ( ضمنأ برادرم در بیمارستان بستری است )

 225. سمیرا گفت:

  دیشب خواب دیدم جشن عروسیمه ولی لباس عروس تنم نبود یه لباس مجلسی قشنگ تنم بود بعد داماد همین شوهر فعلیم بود بعد از تموم شدن جشن من خونه بابام رفتم و داماد همین شوهر فعلیم خونه باباش رفت با توجه به اینکه من و شوهرم داریم از هم جدا میشیم تعبیر خوابم چیه؟

 226. نازنين گفت:

  سلام .. من دیشب تا صبح این خوابو دیدم .. خواب دیدم که عروس شدم ولی شوهرمو ندیده بودم .. همه ی کارارو مامانم بدون اینکه بهم بگه انجام داده بود .. جشن عروسی داشتم اما من تو خواب ندیدم .. بعدش شب که تو خواب دامادو دیدم خیلی زشت بود ازش بدم اومد .. یعو داماد غیب شد منم رفتم خونه ی مامانم تلفنشون زنگ زد داماد گفت من از دخترتون خوشم نیومده .. منم به مامانم گفتم منم ازش بدم میاد ولی مامانم نذاشت طلاق بگیریم

  من ۱۴ ساله هستم و اوت داماده تو خوابم حدودا بین ۲۵ تا ۳۰ بود ..

  تعبیر این خواب چیه ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *