متن های عاشقانه بهمن ۹۱

متن های عاشقانه بهمن ۹۱

مــــرد
مرد که تـــــــو باشی ,
زن بودن خوب است!
از میان تمام مذکرهای دنیا
فقط کافی ست پای تــــــو در میان باشد,
نمیدانی برای تـــــو خانوم بودن چه کیفی دارد…!

لبخند بزن بدون انتظار پاسخی از دنیا
بدان روزی انقدر شرمنده خواهد شد که
برای پاسخ به لبخندهایت
به تمام سازهایت خواهد رقصید
چارلی چاپلین

در دنیایی که همه یا گوسفندند یا گرگ
ترجیح میدهم چوپان باشم
همدیگر را بدرید
من نی میزنم…

نه تو می مــانی و نه انــدوه
و نه هیچیـــــک از مردم ایــــن آبادی…
به حباب نگـــــران لب یک رود قســــم،
و به کوتاهــــی آن لحظه شـــــادی که گذشت،
غصــــه هم می گــــذرد،
آنچنــــانی که فقط خاطــــره ای خواهـــد ماند…
لحظه ها عریاننــــد.
به تن لحظـــه خود، جامه انــدوه مپوشان هرگــــز
“سهراب سپهری”

خدایا …
من همانی هستم که وقت و بی وقت مزاحمت می شوم
همانی که وقتی دلش می گیرد و بغضش می ترکد، می آید سراغت
من همانی ام که همیشه دعاهای عجیب و غریب می کند
و چشم هایش را می بندد و می گوید
من این حرف ها سرم نمی شود. باید دعایم را مستجاب کنی
همانی که گاهی لج می کند و گاهی خودش را برایت لوس می کند
همانی که نمازهایش یکی در میان قضا می شود و کلی روزه نگرفته دارد
همانی که بعضی وقت ها پشت سر مردم حرف می زند
گاهی بد جنس می شود البته گاهی هم خود خواه
حالا یادت آمد من کی هستم
خدایا می خواهم آنگونه زنده ام نگاه داری که نشکند دلی از زنده بودنم
و آنگونه مرا بمیرانی که کسی به وجد نیاید از نبودنم
منم بنده ی تو…

به گــــوش خـــدا برسانــید
آدمِ ایـــن حـــــوّا سالهاســـت که رفتهـــ است
این حوّایــــ تنها را برگردانــــ پیشــــ خودش
بهشتشــــ را نمی خـــــــــــــــواهد
به جهنــــــــــــمش هم راضیـــــــــ
هر جایی باشد به جز این دنــــــــــــیا
این دنیا زیادی بوی آدمـــــــــــــ گرفتــــــه است

شک ندارم بعضی فرشته ها “مرد” هستند
به سلامتی پدر…
که وقتی می گوید: ” درست می شود ”
همه نگرانی های آدم یکباره آب می شود!

اینجـــآ زَمیـــن اَســـتــ
رَســمــِ آدمهــآیَشــ عَجیــبــ اَســتــ
اینجــآ گـُـم کــه بِشـَـوی
بـِـه جــآی اینــکه دُنبــآلتــ بِگـَـردَند
فرآموشـَـتــ می کُننـَـد
عآشـِـق کــه بِشـَـوی
بــه جــآی اینــکه دَرکــَتــ کُنــند مُتَهَمَــتــ می کُننــَد
فَرهَنــگــِ لُغــتــِ اینجــآ چیــزی از
عِشــــــق و اِحســــــآس وغــُــــرور سـَـرَش نِمی شـَـوَد
زیــآد کــه خــوبــ بآشــی زیــآدی می شـَـوی
زیــآد کــه دَمِ دَســتــ بآشــی تِکــــــرآری می شـَـوی
زیــآد کــه بِخَنــدی بَرچَســبـِـ دیوآنـِـگی میخـُـوری
و زیــآد کــه اَشــکــ بِریــزی… عآشــِــــقی..!!
اینجــآ بآیــد
فـَـقـَــــــط …
بــرآی دیگــرآن نَـفــَــــس بِکِشــی

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *