​​ فرکانس شبکه ورزش

فرکانس شبکه ورزش

فرکانس شبکه ورزش

varzesh فرکانس شبکه ورزش

تصویر کانال IRIB VARZESH روی آسیاست ۳S واقع در ۱۰۵٫۵ شرقی با این مشخصات دریافت شد… دریپارامترهای افت: DVB-S2
12375 سیمبل ریت ۱۷۸۴۵ (عمودی)

کد:

BISS KEY: 11 11 11 33 11 11 11 33


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارMahdi گفته است :

من تازه می خواهم استفاده کنم معلوم شود که خوب است یا نه؟


ارسال نظر


>